SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Fundamentowanie specjalne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Fundamentowanie specjalne
Kod przedmiotu 06.4-WI-P-Fund.spec.- 18
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Stosowanie eurokodów w budownictwie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Waldemar Szajna, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 12
(w tym jako e-learning)
0,8
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - - 6
(w tym jako e-learning)
0,4
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Projekt - - 6
(w tym jako e-learning)
0,4
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Projektowanie odkształcalnych fundamentów na podłożu odkształcalnym. Omówienie problematyki związanej ze specjalnym posadowieniem budowli.

Wymagania wstępne

Wytrzymałość materiałów, Podstawy mechaniki gruntów, Projektowanie geotechniczne, Fundamentowanie, Podstawy metody elementów skończonych.

Zakres tematyczny

 • Modele obliczeniowe podłoża gruntowego. Wyznaczanie parametrów podłoża na potrzeby projektowania fundamentów specjalnych.
 • Projektowanie odkształcalnych ław i płyt fundamentowych na podłożu odkształcalnym z wykorzystaniem metody elementów skończonych.
 • Specyfika reakcji mechanicznych gruntów organicznych na obciążenie.
 • Posadowienia obiektów na gruntach organicznych.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Kryteria oceny sprawdzianów pisemnych:
91-100% poprawnych odpowiedzi ocena 5,0
81-90 % poprawnych odpowiedzi ocena 4,5
71-80 % poprawnych odpowiedzi ocena 4,0
61-70 % poprawnych odpowiedzi ocena 3,5
51-60 % poprawnych odpowiedzi ocena 3,0

Literatura podstawowa

 1. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne, PKN, Warszawa.
 2. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego, PKN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca

 1. Brząkała W. (red.)(1989) Fundamentowanie. Przewodnik do projektowania. Tom 2. Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.

 2. Lechowicz Z., Szymański A. (2002) Odkształcenia i stateczność nasypów na gruntach organicznych, Wyd. SGGW, Warszawa.

 3. Rakowski G., Kacprzyk Z. (2005) Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji, Oficyna Wyd. Politechniki warszawskiej. Warszawa.

 4. Szajna W. St. (2017) Współdziałanie konstrukcji budowlanych z podłożem: Interpretacja badań gruntu i analizy numeryczne zagadnień geotechniki. KILiW PAN, Warszawa.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Waldemar Szajna, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 09-05-2018 21:05)