SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Konstrukcje betonowe - stany graniczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Konstrukcje betonowe - stany graniczne
Kod przedmiotu 06.4-WI-P-Konst.bet.- 18
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Stosowanie eurokodów w budownictwie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 24
(w tym jako e-learning)
1,6
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - - 6
(w tym jako e-learning)
0,4
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Projekt - - 6
(w tym jako e-learning)
0,4
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przedstawieni właściwości mechanicznych i fizycznych betonu i stali oraz poznanie zasad wymiarowania przekrojów i sprawdzania stanów granicznych konstrukcji z betonu.

Wymagania wstępne

Uzyskana wiedza z przedmiotów: Materiały budowlane, Budownictwo ogólne, Wytrzymałość materiałów, Mechanika budowli.

Zakres tematyczny

Wykład

Ogólna charakterystyka i klasyfikacja konstrukcji z betonu. Podstawowe cechy konstrukcji niezbrojonych, idea żelbetu i konstrukcji sprężonych, konstrukcje monolityczne i prefabrykowane, konstrukcje zespolone. Zarys historii, rozwój technologii i teorii, aktualny zakres zastosowań konstrukcji, przykłady konstrukcji. Właściwości fizyczne i mechaniczne betonu i stali. Rodzaje betonów stosowane w konstrukcjach żelbetowych. Klasa betonu, wytrzymałości betonu w jednoosiowym i złożonym stanie naprężeń, odkształcalność betonu, cechy reologiczne, modele fizyczne betonu. Stale stosowane w konstrukcjach z betonu, klasa stali, granica plastyczności, odkształcalność stali, cechy reologiczne, modele fizyczne stali zbrojeniowych. Współdziałanie betonu i stali. Przyczepność betonu do stali. Zakotwienia prętów i siatek, wymagana długość zakotwienia. Połączenia prętów na zakład.Metody wymiarowania konstrukcji z betonu. Fazy pracy belki zginanej. Metoda naprężeń liniowych, metoda odkształceń plastycznych, metoda stanów granicznych: stany graniczne nośności, stany graniczne użytkowalności. Wymiarowanie przekrojów zginanych: Ogólna teoria nośności na zginanie, Uproszczona teoria nośności na zginanie. Przekroje pojedynczo i podwójnie zbrojone. Przekroje prostokątne, przekroje teowe, przekroje o innych kształtach. Wymiarowanie przekrojów mimośrodowo ściskanych i rozciąganych. Metoda ogólna, metoda uproszczona. Przekroje betonowe, przekroje żelbetowe. Krzywe interakcji. Wpływ uzwojenia na nośność. Dwukierunkowe mimośrodowe ściskanie. Ścinanie elementów żelbetowych. Modele obliczeniowe. Nośność na ścinanie. Wymiarowanie zbrojenia w elementach. Skręcanie: Modele obliczeniowe. Czyste skręcanie, skręcanie połączone ze ścinaniem. Wymiarowanie zbrojenia. Docisk: Wytrzymałość na docisk, powierzchnie rozdziału. Obliczanie elementów niezbrojonych i zbrojonych na docisk. Sprawdzanie stanów granicznych użytkowalności. Trwałość konstrukcji. Stan graniczny naprężeń. Stan graniczny zarysowania: przyczyny zarysowania, siły rysujące, rysy prostopadłe do osi elementu (metoda dokładna, metoda uproszczona), rysy ukośne. Stan graniczny ugięć: ugięcie elementów niezarysowanych i zarysowanych (metoda dokładna, metoda uproszczona), wpływ obciążeń długotrwałych. Minimalny przekrój zbrojenia podłużnego.

Laboratorium

Statystyczna ocena jakości betonu. Badania niszczące wytrzymałości betonu: pobieranie próbek, wykonywanie próbek, niszczenie. Metody badań nieniszczących: metoda sklerometryczna, metoda ultradźwiękowa. Metody pull off i pull on. Nieniszczące metody inwentaryzacji zbrojenia. Badania stanu odkształceń i naprężeń w belce zginanej.

Projekt

Przykłady wymiarowania przekrojów na zginanie, przykłady wymiarowania zbrojenia na ścinanie, przykłady sprawdzania stanów granicznych użytkowalności. Zasady kształtowania zbrojenia w belkach. Zasady sporządzania rysunków roboczych belek żelbetowych

Metody kształcenia

Wykład                    - wykład konwencjonalny,

Laboratorium:          - ćwiczenia laboratoryjne, praca w grupie,

Projekt                    - praca indywidualna nad projektem i w grupie.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład                    Zaliczenie na podstawie testu z progami punktowymi:

                               50% - 60% pozytywnych odpowiedzi –  dst,

                               61% - 70%                                           dst plus,

                               71% - 80%                                           db,

                               81% - 90%                                           db+,

                               91% - 100%                                          bdb.

Ćwiczenia:          Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń oraz pisemnego sprawdzianu

Projekt                    Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywniej oceny z wykonanego projektu belki 

Zaliczenie przedmiotu:                                  Ocena jest średnią z ocen: O = (W+P+L)/3

Literatura podstawowa

  1. PN-EN 1992-1-1:2008, Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków
  2. PN-B-03264: 2002, Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie,
  3. PN-88/B-01041, Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone,
  4. Łapko A, Jansen B.C, Podstawy projektowania i algorytmy obliczeń konstrukcji żelbetowych, Arkady, Warszawa,2005,
  5. Grabiec K., Bogucka J., Grabiec T., Obliczanie przekrojów w elementach betonowych i żelbetowych wg. PN-B-03264:1999, Warszawa, Arkady, 2004

Literatura uzupełniająca

  1. Praca zbiorowa, Budownictwo betonowe, t.II – Teoria betonu i żelbetu, Arkady, Warszawa, 1971,
  2. Praca zbiorowa, Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Komentarz Naukowy do normy PN-B-03264:2002, ITB, Warszawa, 2005,

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Gerard Bryś (ostatnia modyfikacja: 07-05-2018 11:41)