SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Projektowanie konstrukcji stalowych - elementy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Projektowanie konstrukcji stalowych - elementy
Kod przedmiotu 06.4-WI-P-Proj.konstr.stal.-elem.- 18
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Stosowanie eurokodów w budownictwie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Elżbieta Grochowska
 • dr inż. Gerard Bryś
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 15
(w tym jako e-learning)
1
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - - 6
(w tym jako e-learning)
0,4
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Projekt - - 6
(w tym jako e-learning)
0,4
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest poznanie zasad konstruowania i wymiarowania elementów konstrukcji metalowych.

Wymagania wstępne

Wytrzymałość materiałów. Mechanika budowli. Konstrukcje metalowe – podstawy. Oddziaływania na konstrukcję.

Zakres tematyczny

Wykład

Belki pełnościenne - walcowane. Zasady wymiarowania wg SGN i SGU. Wpływ siły poprzecznej na nośność obliczeniową przekroju przy jednokierunkowym zginaniu. Stateczność ogólna. Zwichrzenie belki w ujęciu normowym. Nośność belek jednokierunkowo i dwukierunkowo zginanych.

Belki blachownicowe. Ogólne zasady projektowania blachownic. Blachownice spawane. Optymalizacja przekroju. Spoiny pachwinowe ciągłe i przerywane.  Żebra usztywniające.

Oparcie i łożyska belek. Kształtowanie i obliczanie oparcia bezpośredniego na murze oraz na łożyskach podporowych.

Słupy. Nośność elementów jednogałęziowych i wielogałęziowych obciążonych osiowo. Wyboczenie sprężyste pręta idealnego. Zasady wyznaczania wartości współczynników wyboczeniowych. Obliczanie przewiązek i skratowania w słupach złożonych. Kształtowanie i wymiarowanie podstaw oraz głowic słupów jedno- i wielogałęziowych. Dobór śrub fundamentowych.

Projekt

Projekt stropu na belkach stalowych. Projekt wykonawczy wybranych elementów konstrukcji (belki drugorzędnej, podciągu), poprzecznych żeber usztywniających środnik blachownicy.

Ćwiczenia

Obliczanie belek walcowanych i spawanych z uwzględnieniem zwichrzenia. Nośność słupów z uwzględnieniem stateczności.

Metody kształcenia

Wykład                    - wykład konwencjonalny.

Ćwiczenia                - ćwiczeniowa – grupowe i indywidualne rozwiązywanie zadań.

Projekt                    - metoda projektu - indywidualna praca nad projektem.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład                    Zaliczenie na podstawie testu z progami punktowymi:

                                         50% - 60%  pozytywnych odpowiedzi                dst,

                                         61% - 70%                                                          dst plus,

                                         71% - 80%                                                          db,

                                         81% - 90%                                                          db+,

                                         91% - 100%                                                        bdb.

Ćwiczenia                Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego sprawdzianu, (ocena wg wyżej wymienionych progów).

Projekt                     Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z indywidualnego zadania projektowego.

Zaliczenie przedmiotu:

                               Ocena jest średnią z ocen : O = (W+Ć+P)/3

Literatura podstawowa

 1. PN-EN 1990:2004. Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.
 2. PN-EN 1993-1-1:2006. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
 3. PN-EN 1993-1-5:2006. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-5: Blachownice.
 4. PN-EN 1993-1-8:2006. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-8: Projektowanie węzłów.
 5. PN-EN 1991-1-1:2004. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-1: Oddziaływania ogólne – Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.
 6. PN–EN 1991–1–3:2005 Oddziaływania na konstrukcje. Część 1 – 3: Oddziaływania ogólne – Obciążenie śniegiem.
 7. PN–EN 1991– 1– 4:2005 Oddziaływania na konstrukcje. Część 1 – 4: Oddziaływania ogólne – Oddziaływania wiatru.
 8. Praca zbiorowa pod kierunkiem M. Giżejowskiego, J. Ziółko: Budownictwo ogólne, tom 5, Stalowe konstrukcje budynków, Projektowanie według eurokodów z przykładami obliczeń. Arkady, Warszawa 2010.
 9. Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń według PN – EN 1993-1. Część pierwsza: Wybrane elementy i połączenia. A. Kozłowskiego, Oficyna Wydawnicza Politechnik Rzeszowskiej, Rzeszów 2009.
 10. Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń według PN – EN 1993-1. Część druga: Stropy i pomosty. Pod redakcją A. Kozłowskiego, Oficyna Wydawnicza Politechnik Rzeszowskiej, Rzeszów 2011.
 11. Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1. Część trzecia. Hale i wiaty. Pod redakcją A. Kozłowskiego, Oficyna Wydawnicza Politechnik Rzeszowskiej, Rzeszów 2015.
 12. Goczek J. Supeł Ł., Gajdzicki M.: Przykłady obliczeń konstrukcji stalowych. Politechnika Łódzka 2011.
 13. Bogucki W., Żyburtowicz M.: Tablice do projektowania konstrukcji stalowych, Arkady, Warszawa 1996.

Literatura uzupełniająca

 1. Biegus A.: Połączenia śrubowe, Wyd. Naukowe PWN, Wrocław 1997.
 2. Bródka J., Kozłowski A.: Sztywność i nośność węzłów podatnych, Politechnika Białostocka, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Białystok – Rzeszów 1996.
 3. Bródka J., Ledzion-Trojanowska Z.: Przykłady obliczania konstrukcji stalowych, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 1992.
 4. Bryś G., Matysiak A.: Budownictwo stalowe. Belki. Słupy. Kratownice, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze, Zielona Góra, 1995.
 5. Łubiński M., Filipowicz A., Żółtowski W.: Konstrukcje metalowe. Część I. Podstawy projektowania, Wydawnictwo Arkady, 2005.
 6. Niewiadomski J., Głąbik J., Kazek M., Zamorowski J.: Obliczanie konstrukcji stalowych wg PN-90/B-03200, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, 2002..
 7. Ziółko J.: Utrzymanie i modernizacja konstrukcji stalowych, Arkady, Warszawa 1991.
 8. Żmuda J.: Podstawy projektowania konstrukcji metalowych, Wydawnictwo TiT, Opole, 1992.
 9. Poradnik projektanta konstrukcji metalowych (praca zbiorowa), Arkady, Warszawa 1980.
 10. PN-90/B-03200. Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
 11. PN-ISO 5261: 2002 Rysunek techniczny. Przedstawianie uproszczone prętów i kształtowników.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Gerard Bryś (ostatnia modyfikacja: 06-05-2018 18:24)