SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ochrona własności intelektualnej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ochrona własności intelektualnej
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-P-14_14W_pNadGen5AK8J
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Głównym skutkiem kształcenia będzie poznanie zasad prowadzenia projektu innowacyjnego w aspekcie ochrony własności intelektualnej.

Wymagania wstępne

Podstawy ekonomii.

Zakres tematyczny

Wykład:

Definicja innowacji, innowacyjności. Definicja projektu innowacyjnego z podziałem na etapy realizacji. Zasada tworzenia etapów projektu z określeniem punktów kontroli ich realizacji. Planowanie projektu. Metoda systematyczna analizy projektu. Źródła prawa własności intelektualnej. Zakres przedmiotowy prawa własności intelektualnej. Prawo autorskie i prawa pokrewne. Prawo własności przemysłowej.

Projekt:

  •          definiowanie projektu innowacyjnego,
  •          definiowanie celu projektu i analiza wg metody SMART,
  •          plan strategiczny projektu,
  •          przygotowanie wniosku zgłaszającego do Urzędu Patentowego RP o udzielenie ochrony na zgłaszane rozwiązanie
  •          monitorowanie projektu,
  •          pomiar rezultatów projektu.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny. Projekt.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie na ocenę

Ocena wystawiana na podstawie testu pisemnego obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień.

Projekt: obrona projektu

Ocena wyznaczana na podstawie składowej oceniającej umiejętności związane z realizacją projektu.

Ocena końcowa: 50%W, 50%P

Literatura podstawowa

1. Prawo Własności Intelektualnej. Repetytorium, opr. zbiorcze, Difin, 2009

2. Własność intelektualna. Wybrane zagadnienia praktyczne , opr. zbiorowe, LexisNexis Polska, 2013

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 30-04-2018 16:14)