SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium dyplomowe - inżynierskie II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe - inżynierskie II
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-IJ-P-50
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 60 4 54 3,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem seminarium jest zdobycie umiejętności rozwiązywania problemów, oraz zdobywania, weryfikowania i przetwarzania informacji z literatury oraz innych źródeł (Internet, banki danych, informacje patentowe) dotyczących podjętego tematu pracy dyplomowej.

Wymagania wstępne

Seminarium dyplomowe I

Zakres tematyczny

W ramach przedmiotu studenci będą uczestniczyli w seminariach, których zadaniem jest zdobycie umiejętności jasnego formułowania wybranych problemów technicznych i ekonomicznych zgodnych z tematyką pracy dyplomowej.

Metody kształcenia

Seminarium

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Oceniane jest opracowanie części pracy dyplomowej studenta

Literatura podstawowa

Zgodna z podjętym tematem pracy dyplomowej

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 30-04-2018 22:59)