SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Sterowanie jakością - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Sterowanie jakością
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-IJ-P-59
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Iwona Pająk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie wiadomości z zakresu: podstawowych pojęć z dziedziny statystyki, podziału metod i rodzaju kontroli statystycznej, stosowania metod do sterowania jakością w procesach, i doskonalenia jakości przy pomocy metod statystycznych i innych metod w zarządzaniu jakością, wyznaczania zdolności jakościowej maszyny i jej wpływu na jakość procesów wytwarzania.

Wymagania wstępne

Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, statystyka matematyczna

Zakres tematyczny

Wykład:

Wprowadzenie. Pojęcia podstawowe: jakość. Koncepcje w rozwoju zarządzania jakością. Sterowanie jakością (SJ). Zasięg sterowania jakością. SPC - Statystyczne sterowanie procesem. Podstawowe narzędzia SPC.

Podstawy teoretyczne statystycznej kontroli jakości. Klasyfikacja cech pomiarowych. Rozkłady statystyczne i ich parametry. Estymacja punktowa: miary położenia, rozproszenia i zniekształcenia. Graficzna prezentacja i analiza danych: histogram, wykres pudełkowy, wykres kwantyl-kwantyl, wykres normalności, wykres rozrzutu.

Weryfikacja hipotez statystycznych. Zastosowanie wnioskowania statystycznego w statystycznej kontroli jakości. Podstawowe testy istotności i zgodności. Dopasowywanie rozkładu do danych. Transformacje rozkładów - przekształcenie Boxa-Coxa.

Podstawy statystycznego sterowania procesem. Istota kart kontrolnych. Zasady prowadzenia i interpretacji kart kontrolnych. Reguły Nelsona. Karty kontrolne a błąd I i II rodzaju. Krzywe operacyjno-charakterystyczne OC. Wskaźniki ARL0 i ARL1. Karty kontrolne dla cech ciągłych i dyskretnych. Sekwencyjne karty kontrolne: CUSUM, EWMA, MA. Karta MR.

Zdolność procesu. Wskaźniki stosowane do oceny zdolności. Przykłady procesów zdolnych i niezdolnych.

Laboratorium:

Rozpoznanie środowiska STATISTICA, praca ze skoroszytami, arkuszami i raportami, graficzna prezentacja danych. Wykorzystanie programu do weryfikacji hipotez parametrycznych i nieparametrycznych. Praca z kartą kontrolną. Nadzorowanie stabilności procesów z wykorzystaniem kart dla cech ciągłych i dla cech dyskretnych. Wykorzystanie kart sekwencyjnych. Badanie stabilności procesów o rozkładach innych niż normalny. Analiza zdolności procesów. 

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny

Laboratorium: zajęcia praktyczne w laboratorium komputerowym

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie egzaminu

Laboratorium: zaliczenie zadań laboratoryjnych, zaliczenie kolokwium

Literatura podstawowa

  1. Hamrol A.: Zarządzanie jakością z przykładami. PWN, Warszawa 2008
  2. Hamrol A., Mantura Wł., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2015
  3. Kończak G, Metody statystyczne w sterowaniu jakością produkcji, Akademia Ekonomiczna Katowice, 2007
  4. Sałaciński T.: SPC Statystyczne sterowanie procesami produkcji. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009

Literatura uzupełniająca

  1. Montgomery D.C.,  Introduction to Statistical Quality Control, John Wiley & Sons, New York,  2009
  2. Rabiej M., Statystyka z programem Statistica, Helion, Gliwice 2012

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 30-04-2018 23:42)