SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język angielski IV - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język angielski IV
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-P-30_14L_pNadGen64KDM
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Agnieszka Florkowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez  studenta znajomości języka angielskiego na poziomie B2 wg Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.

Wymagania wstępne

Znajomość języka angielskiego na poziomie B1+

Zakres tematyczny

 1. Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu i mówienia, czytania oraz pisania na poziomie B1+ w sytuacjach życia codziennego. Opanowanie struktur gramatycznych stosowanych do wyrażenia teraźniejszości, przeszłości i przyszłości. Rozszerzenie komponentu kulturowego i cywilizacyjnego ukierunkowanych na styl życia w krajach anglojęzycznych
 2. Wprowadzenie elementów języka technicznego i specjalistycznego w dziedzinie zarządzania i inżynierii produkcji, w tym:
 1. Profil przedsiębiorstwa. Elementy organizacji zakładów usługowych.
 2. Bezpieczeństwo pracy – procedury, przepisy i normy, pisemne instrukcje i ostrzeżenia.
 3. Monitoring i kontrola – monitoring systemów przemysłowych
 4. Lean Manufacturing. Toyota Production System.
 5. Ubieganie się o pracę –  CV i list motywacyjny, uczestniczenie w  rozmowie kwalifikacyjnej.
 6. Korespondencja biznesowa – faksy, emaile, notatki służbowe, sprawozdania ze spotkań,etc.
 7. Zarządzanie jakością i usługami

Metody kształcenia

 

Konwencjonalne zajęcia komunikacyjne, praca w parach, grupach i indywidualna z wykorzystaniem środków audiowizualnych oraz multimedialnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest pozytywna ocena z egzaminu składającego się z części pisemnej oraz ustanej na poziomie B2  wg  Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.  Egzamin weryfikuje wiedzę i umiejętności  studenta w zakresie wszystkich kompetencji językowych z zastosowaniem słownictwa ogólnego oraz terminologii specjalistycznej (K_W16,  (K_U01, K_U04, KU_05, KU_06, KU_08, KU_09, KU_10, K_K03, K_K06)

Literatura podstawowa

 1. Vicky Hollet, John Sydes, Tech Talk Intermediate, Oxford University Press, 2005
 2. Richardson K., Kabanagh M., Sydes J., Emmerson P., The Business Intermediate, Macmillan, Oxford, 2008  
 3. Mark Ibbotson, Cambridge English for Engineering, Cambridge University Press, 2009

 

Literatura uzupełniająca

 1. Nick Brieger, Alison Pohl, Technical English : vocabulary and grammar, Summertown Publishing, 2008
 2. Longman Business Dictionary, Pearson Education Limited, Harlow, 2007
 3. Słownik Techniczny Angielsko-Polski, Polsko-Angielski, wyd. REA, 2005 
 4. Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul SeligsonNew English File Pre Intermediate, Oxford University Press, 2007
 5. Michael Swan, Catherine Walter, The Good Grammar Book, Oxford University Press, 2009
 6. http://www.onestopenglish.com/
 7. http://www.insideout.net/

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 30-04-2018 17:26)