SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Procesy technologiczne montażu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Procesy technologiczne montażu
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-P-42_14gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Michał Sąsiadek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania i analizy procesów technologicznych montażu.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu: technik wytwarzania, metrologii warsztatowej, rysunku technicznego, grafiki inżynierskiej, procesów produkcyjnych

Zakres tematyczny

Wykład:

Charakterystyka procesów montażu. Konstrukcja wyrobów a proces montażu. Projektowanie dla montażu i demontażu. Projektowanie procesów montażu: technologiczne, organizacyjno-technologiczne. Projektowanie stanowiska pracy w procesie montażu. Planowanie i kierowanie procesem montażu.

Projekt - tematyka projektów:

P1 - Projektowanie dla montażu na podstawie wybranego wyrobu

P2 - Projektowanie dla demontażu na podstawie wybranego wyrobu

P3 - Planowanie kolejności procesu montażu dla wybranego wyrobu

P4 - Metody montażu i ich praktyczne zastosowanie

P5 - Projektowanie i organizacja stanowiska pracy montażu (montaż manualny, montaż zautomatyzowany)

P6 - Modelowanie i symulacja procesu montażu

Prowadzący przydziela wybrane tematy zespołom studentów do realizacji projektu.

Metody kształcenia

Wykład w formie konwencjonalnej. Realizacja projektów i sporządzenie sprawozdań.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie na ocenę na podstawie dyskusji.

Projekt: zaliczenie na ocenę, na podstawie składowych ocen z realizacji cząstkowych projektów procesu montażu, prezentacji końcowej projektu procesu technologicznego montażu.

Literatura podstawowa

Richter E., Schiling W., Weis M., Montaż w budowie maszyn, WNT, 1980

Feld M. Projektowanie procesów technologicznych WNT 2004.

Pająk Edward, Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja Wydawnictwo naukowe PWN, 2006

Józef Matuszek, Inżynieria produkcji, Bielsko-Biała 2000

Durlik I., Inżynieria zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych. T.1 i 2. Gdańsk, Agencja wydawnicza PLACET 2004.

Literatura uzupełniająca

Tomaszewski Z., Wprowadzenie do techniki. Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2002.

Matuszek J., Inżynieria produkcji, Bielsko-Biała 2000.

Karpiński T. Inżynieria produkcji. WNT, W-wa 2004.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 25-04-2018 11:53)