SylabUZ

Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne
podyplomowe
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2017/2018)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Aspekty ustrojowe systemu zamówień publicznych Wykład (-/15) 2 Tak Nie
Elementy prawa administracyjnego w zamówieniach publicznych Wykład (-/15) 2 Tak Nie
Elementy prawa cywilnego i prawa gospodarczego w zamówieniach publicznych Wykład (-/20) 2 Tak Nie
Prawo finansowe w zamówieniach publicznych Wykład (-/20) 2 Tak Nie
Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne Ćwiczenia (-/5) 1 Nie Nie
Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Ćwiczenia (-/5) 1 Nie Nie
Treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Ćwiczenia (-/5) 1 Nie Nie
Wprowadzenie do zamówień publicznych Wykład (-/3) 1 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Analiza finansowa w PPP Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie
Analiza ryzyka w PPP Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie
Odpowiedzialność karna w zamówieniach publicznych i PPP Wykład (-/10) 1 Nie Nie
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach publicznych i PPP Wykład (-/5) 1 Nie Nie
Seminarium Seminarium (-/15) 8 Nie Nie
System kontroli zamówień publicznych Wykład (-/10) 1 Nie Nie
Środki ochrony prawnej i orzecznictwo w sprawach zamówień publicznych i PPP Ćwiczenia (-/5) 1 Nie Nie
Umowy w sprawach zamówień publicznych i PPP Ćwiczenia (-/5) 1 Nie Nie
Wprowadzenie do partnerstwa publiczno-prywatnego Wykład (-/3) 1 Nie Nie
Zamówienia sektorowe Wykład (-/5) 1 Nie Nie
Zamówienia w projektach UE Wykład (-/20) 2 Nie Nie
Zarządzanie procesem udzielenia zamówienia publicznego i przedsięwzięciem PPP Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie
Zarządzanie projektami w zamówieniach publicznych i PPP Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie