SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Women in World Religions - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Women in World Religions
Kod przedmiotu 08.9-WH-UZ-K-WWR-1
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek WH - oferta ERASMUS / Kulturoznawstwo
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. Piotr Bylica, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Acquaintance with diversity of roles played by women in world religions, their mythology, and doctrines .

Wymagania wstępne

None.

Zakres tematyczny

Women, feminity, female element in
1) Prehistoric religions and shamanism,
2) Confucianism,
3) Taoism,
4) Hinduism,
5) Buddhism,
6) Religion of Zoroaster,
7) Judaism,
8) Christianity,
9) Islam.

Metody kształcenia

Talk, lecture, work with sources, discussion, usage of multimedia technologies.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Particular classes will be ranking according to activity, multimedia presentation and verbal test.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 60 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 75 -
Łącznie 135 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 3 -
Łącznie 5 -

Literatura podstawowa

"Women." In The Islamic World: Past and Present. Ed. John L. Esposito. Oxford Islamic Studies Online. Apr 11, 2018.

Basharat, Tahira (July–December 2009). "The Contemporary Hindu Women of India: An Overview" (PDF). A Research Journal of South Asian Studies. 24: 244.

Carmody Denise Lardner, Women and world religions, Prentice-Hall, 1989.

Dunn, S. & Kellison, R. B. "At the Intersection of Scripture and Law: Qur'an 4:34 and Violence against Women." Journal of Feminist Studies in Religion, vol. 26 no. 2, 2010, pp. 11-36. Project MUSE, muse.jhu.edu/article/394785.

Encyclopedia of Women in World Religions: Faith and Culture Across History, ABC-CLIO, https://susandegaia.weebly.com/

Hindu, The White (2014-06-05). "The Truth About Women and Hinduism". The White Hindu. Retrieved 2018-04-12.

Sharma Arvind (ed.) , Women in World Religions, SUNY Press, 1987.

Sharma Arvind (ed.), Women Saints in World Religions, State Univ of New York , 2000.

Sirimanne, Chand (November 2016). "Buddhism and Women - Dhamma has no Gender". Journal of International Women's Studies. 18: 275.

The Christian Woman- - the role of women in the home, church and society". atlanta.clclutheran.org. Retrieved 2018-04-13.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Piotr Bylica, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 07-05-2018 09:42)