SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Classical Logic - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Classical Logic
Kod przedmiotu 08.1-WH-UZ-F-CL-1
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek WH - oferta ERASMUS / Filozofia
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Tomasz Skura
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Mastering basic methods of Classical Logic

Wymagania wstępne

None

Zakres tematyczny

Classical Propositional Logic (Boolean valuations, tableau rules, natural deduction, axiomatic system).

Classical Predicate Logic (models, tableau rules, axiomatic system).

Metody kształcenia

Lecture; discussion, solving specific problems, presentation.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Participation in the classes, passing the test.

Literatura podstawowa

R. M. Smullyan, First-Order Logic.

Literatura uzupełniająca

W. Hodges, Elementary Predicate Logic, [in] Handbook of Philosophical Logic, 2nd Edition, Volume 1.

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. Tomasz Skura (ostatnia modyfikacja: 23-05-2018 09:47)