SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Social Ethics - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Social Ethics
Kod przedmiotu 08.1-WH-UZ-F-SE-2
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek WH - oferta ERASMUS / Filozofia
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus drugiego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Joanna Zegzuła - Nowak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The main aim of this course is to give students an understanding of some major themes in the field of theoretical basis and application of ethics in social and economic practice. Students acquire competence in diagnosing problems and social pathologies. They read and interpret the source texts.

Wymagania wstępne

First of all students should have basic knowledge of the history of philosophy, ethics and sociology. Besides, they should know the basic philosophical terminology.

Zakres tematyczny

Natural and social factors in the development of morality. Moral sociology. Ethos of the functioning of the social group. Moral attitudes. Stages of human moral development. Utilitarianism theory and the question of the stand-ards of morality. Problem of conscience and social sanctions. Moral dilemmas of the modern world. Policy attitude to morality. Human morality in perspective of evolutionary psychology. Problem of poverty and social inequality in the world. Problem of social role of the justice and its principles in society. Conflicts in social ethics.

Metody kształcenia

Work with source materials, situational method, case method, work in groups, staging

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Students will be evaluated in relation to their: systematic participation in classes, activity during discussion (evaluation during discussion), knowledge of the assigned reading (evaluation during meetings), written presentation of the chosen problem discussed during the course .

The final grade is a weighted sum of the above partial grades.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 120 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 10 -
Łącznie 130 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 -
Łącznie 5 -

Literatura podstawowa

John Stuart Mill, Utilitarianism;
Maria Ossowska, Social determinants of moral ideas; London 1971;
John Rawls, The theory of justice; 1994;
Robert Wright – Moral Animal, Why We Are They Way We Are, The New Science of Evolutionary Psychology, 1994;S
Steven Hitlin, Stephen Vaise, Handbook of the Sociology of Morality, 2010;

Literatura uzupełniająca

Bezpieczeństwo socjalne, pod red. L. Frąckiewicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2003
V. Bourke, Historia etyki, Wydawnictwo „Krupski i S-ka.” Toruń 1994.
P. de Laubier, Myśl społeczna Kościoła katolickiego od Leona XIII do Jana Pawła II, przeł. Bogumił Luft, Michalineum, Warszawa - Kraków. 1988.
M. Ossowska, Socjologia moralności. Zarys zagadnień, PWN, Warszawa 1986.
Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, pod red. R.E. Goodina & Ph. Pettita, KiW, Warszawa 1998.

J. Hołówka, Etyka w działaniu, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2002.
W. Kymlicka, Współczesna filozofia polityczna, Znak, Kraków 1998.
R. Nozick, Anarchia, państwo, utopia, tłum. P. Maciejko, M. Szczubiałka, Aletheia, Warszawa 1999.
Przewodnik po etyce, pod red. P. Singera, KiW, Warszawa 1998.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Piotr Bylica, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 05-02-2019 16:53)