SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Inżynieria wytwarzania - obróbka bezubytkowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Inżynieria wytwarzania - obróbka bezubytkowa
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-34_15W_pNadGenMZR2L
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Paweł Schlafka
 • dr inż. Ryszard Gorockiewicz
 • dr inż. Mariusz Michalski
 • dr inż. Janusz Walkowiak
 • dr inż. Tadeusz Szmigielski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi metodami wykonywania półfabrykatów o różnej postaci, kształtowania części maszyn metodami odlewania i obróbki plastycznej, zapoznanie ze sposobami cięcia materiałów, łączenia i spajania części, metodami obróbki cieplnej i cieplno-chemicznie, przetwórstwem tworzyw sztucznych, wybranymi technikami pomiarowymi oraz dostarczeniem informacji odnośnie stosowanych w przemyśle maszyn i urządzeń produkcyjnych

Wymagania wstępne

Podstawy chemii na poziomie LO.

Zakres tematyczny

Treść wykładowa.: Procesy wytwarzania surówki i stali. Procesy otrzymywania metali nieżelaznych. Procesy technologiczne kształtowania struktury i własności inżynierskich stopów metali. Techniki otrzymywania odlewów w formach piaskowych, formach metalowych, w formach specjalnych. Cięcie termiczne. Techniki połączeń spajanych-podstawy fizyczne procesów spawania. Spawanie elektryczne łukowe -TIG, MIG/MAG, plazmowe, wiązką elektronów, laserowe. Zgrzewanie elektryczne oporowe. Obróbka plastyczna metali i stopów, obróbka cieplna i cieplno – chemiczna. Przetwórstwo tworzyw sztucznych. Techniki nakładania powłok. Elementy inżynierii powierzchni. Procesy technologiczne w elektrotechnice, elektronice i optoelektronice. Struktura procesu technologicznego wytwarzania maszyn i jego projektowanie. Technologiczne możliwości maszyn. Komputerowe wspomaganie projektowania procesów technologicznych. Przebieg i organizacja montażu.

 

Tematy ćwiczeń laboratoryjnych : Ręczne wykonywanie form piaskowych, odlewanie do form piaskowych i metalowych, ocena jakościowa odlewów, ocena ciekłych stopów odlewniczych metodą ATD, spawanie metodą MIG/MAG, zgrzewanie elektryczne oporowe, lutowanie lutami na bazie cyny, określanie tłoczności blach i kąta sprężynowania w procesie gięcia, wtryskiwanie tworzyw termoplastycznych oraz identyfikacja tworzyw sztucznych stosowanych w budowie maszyn. Dobór odpowiedniej techniki kształtowania w zależności od własności materiału

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z książkami i standardami.

Laboratoria realizowane w grupach ćwiczeniowych, niektóre zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń produkcyjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu.

Laboratorium – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.

Literatura podstawowa

 1. Perzyk M. i inni: Odlewnictwo, WNT, Warszawa 2001
 2. Piwowar S.: Techniki wytwarzania. Spawalnictwo, PWN, Warszawa 1978
 3. Mizerski J.: Spawanie-Wiadomości podstawowe, Wyd. REA s.j, Warszawa 2005
 4. Erbel S., Kuczyński K., Marciniak Z.: Obróbka plastyczna, PWN, Warszawa 1986
 5. Ciszewski B., Przetakiewicz W.: Nowoczesne materiały w technice, Wyd. Bellona, Warszawa 1994
 6. Dobrzański L., A.: Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo. WNT, Warszawa 2002
 7. Karpiński T.: Inżynieria produkcji, WNT, Warszawa  2004
 8. Feld M.: Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn, WNT, Warszawa 2003
 9. Sikora R.: Przetwórstwo tworzyw wielkocząsteczkowych, Wyd. Edukacyjne Zofii Dobkowskiej, Kraków 1993

Literatura uzupełniająca

1.          Plichta J., Plichta St.: Komputerowo zintegrowane wytwarzanie, Wyd. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 1999

2.         Ruszaj A.: Niekonwencjonalne metody wytwarzania elementów maszyn i narzędzi, IOS, Kraków 1999

3.         Ashby M., F., Jones D.R.H.: Materiały inżynierskie.  Kształtowanie struktury i właściwości, dobór materiałów, T. 2, WNT, Warszawa 1998

4.         Burakowski T., Wierzchoń T.: Inżynieria powierzchni metali, WNT, Warszawa 1995.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 09-10-2018 14:15)