SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Nauka o materiałach I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Nauka o materiałach I
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-30_15W_pNadGenRGFH4
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. inż. Ferdynand Romankiewicz
 • dr inż. Remigiusz Romankiewicz
 • dr inż. Mariusz Michalski
 • dr inż. Paweł Schlafka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest poznanie przez studenta podstawowych grup materiałów inżynierskich oraz współzależności pomiędzy budową atomową i strukturalną a właściwościami fizyko-chemicznymi, mechanicznymi i technologicznymi materiałów z uwzględnieniem wpływu przemian fazowych.

Wymagania wstępne

Brak wymagań wstępnych.

Zakres tematyczny

Treść wykładowa. Budowa materii i wiązań. Materiały techniczne naturalne i inżynierskie – struktura, właściwości i zastosowanie. Przemiany i układy równowagi fazowej. Kształtowanie struktury i właściwości materiałów inżynierskich metodami technologicznymi. Umocnienie metali i stopów. Metody badań materiałów. Mechanizmy zużycia i dekohezji materiałów inżynierskich z uwzględnieniem warunków eksploatacji. Przemiany fazowe podczas obróbki cieplnej

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny oraz z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z literaturą fachową.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.

Literatura podstawowa

 1. Dobrzański L.A.: Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach, WNT, Warszawa 2001.
 2. Rudnik S.: Metaloznawstwo, PWN, Warszawa 1994.
 3. Przybyłowicz K.: Metaloznawstwo, WNT, Warszawa 2001.
 4. Blicharski M.: Wstęp do inżynierii materiałowej,WNT, Warszawa 2001.
 5. Wożnica A: Podstawy nauki o materiałach, Wyd. politechniki Śląskiej, Gliwice 1996.
 6. Wojtkun F., Sołncev P.: Materiały specjalnego przeznaczenia, Wyd. Politechniki Radomskiej, Monografia nr 36, Radom 1999.
 7. Ashby M.F., Jones D.R.A.: Materiały Inżynierskie I i II, WNT, Warszawa 1996.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 09-10-2018 14:56)