SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Automatyka i robotyka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Automatyka i robotyka
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-40_15L_pNadGenTIRM0
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Mirosław Galicki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami z zakresu automatyki i robotyki. Zapoznanie studentów z metodami modelowania układów automatyki, układami sterowania, budową, kinematyką i dynamiką robotów przemysłowych.  Nabycie praktycznej umiejętności realizacja wybranych układów automatyki.

Wymagania wstępne

PODSTAWY Z ZAKRESU MATEMATYKI, FIZYKI, ELEKTROTECHNIKI

Zakres tematyczny

Treść wykładowa.

Pojęcia podstawowe z zakresu automatyki i robotyki. Właściwości statyczne i dynamiczne elementów oraz układów automatyki. Rodzaje i struktury układów sterowania. Elementy układów regulacji, regulatory-dobór nastaw. Modele układów dynamicznych i sposoby ich analizy. Transmitancja operatorowa i widmowa. Badanie stabilności. Projektowanie układów sterowania. Rodzaje robotów i ich konstrukcje. Podstawy kinematyki i dynamiki robotów. Podstawy sterowania i programowania robotów. Równania stanu. Dyskretne układy regulacji. Sterowanie procesami dyskretnymi. Sterowanie sekwencyjne, symulacje.

Treść laboratoryjna

Właściwości statyczne wzmacniacza typu dysza-przysłona. Przetwornik elektro-pneumatyczny, badanie właściwości statycznych. Badanie właściwości statycznych pneumatycznego przyrządu pierwiastkującego. Badanie właściwości statycznych elementów logicznych systemu MERALOG.  Budowa kombinacyjnych układów logicznych z elementów logicznych typu NOR/NAND.  Budowa kombinacyjnych układów logicznych z elementów logicznych typu NOR/NAND. Badanie właściwości statycznych pneumatycznych wzmacniaczy mocy oraz ich identyfikacja. Synteza pneumatycznych układów automatyki. Analiza układów kinematycznych robotów i manipulatorów. Przerzutniki.

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Burza mózgów (w niektórych tematach wykładowych). Praca z literatura fachową. Praca zespołowa w trakcie wykonania ćwiczeń laboratoryjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – warunkiem zaliczenia części wykładowej jest kolokwium zaliczeniowe w postaci pracy pisemnej (test)

Zajęcia laboratoryjne – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen sporządzonych sprawozdań ze wszystkich zajęć laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu  z uwzględnieniem obecności i aktywności studenta na zajęciach.

Literatura podstawowa

  1. Kaczorek T. Teoria sterowania i systemów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999,
  2. Mazurek J., Vogt H., śydanowicz W. Podstawy automatyki Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1990, 1992 i nowsze.
  3. Praca zbiorowa Ćwiczenia laboratoryjne z podstaw automatyki Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1995.
  4. Red. Mikulczyński T. Podstawy automatyki Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1995,
  5. Łasiński K. Elementy automatyki dla mechaników – skrypt.Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze, 1993.

Literatura uzupełniająca

  1. Pełczewski W. Teoria sterowania WNT, Warszawa 1980.
  2. Markowski A., Kostro J., Lewandowski A. AUTOMATYKA w pytaniach i odpowiedziach WNT, Warszawa 1985.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 24-04-2018 20:42)