SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy Konstrukcji Maszyn - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy Konstrukcji Maszyn
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-22_15W_pNadGenUYEYN
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Marek Malinowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z szeroko pojętą problematyką
współczesnego projektowania w inżynierii mechanicznej, a zwłaszcza: metodologią
projektowania, aspektami wytrzymałości elementów maszyn, funkcjonalności, itp. w projektowaniu,
projektowaniem połączeń rozłącznych i nierozłącznych, elementami obrotowymi
maszyn i urządzeń, układami napędowymi, przekładniami mechanicznymi, podstawami projektowania z wykorzystaniem komputerów,
wykorzystaniem systemów eksperckich w projektowaniu, optymalizacji w projektowaniu.

Wymagania wstępne

Zapis konstrukcji, Nauka o materiałach I

Zakres tematyczny

Wykład
Zasady konstruowania części maszyn. Podstawowe warunki wytrzymałościowe stosowane przy
obliczaniu elementów maszyn. Wytrzymałość zmęczeniowa i podstawy obliczeń zmęczeniowych.
Materiały stosowane w budowie maszyn. Połączenia nierozłączne i rozłączne. Konstrukcje nośne.
Korpusy. Elementy podatne. Łożyska i sposoby łożyskowania. Wały i osie. Przewody rurowe i
zawory. Mechanizmy śrubowe. Sprzęgła i hamulce. Przekładnie zębate, cięgnowe i cierne.
Algorytmy projektowania części maszyn. Wprowadzenie do systemów CAD.
Projekt
Ćwiczenia projektowe są realizowane na bazie wykładu i materiałów źródłowych: katalogi, normy,
źródła producentów części i podzespołów - WWW. Projekt ramy, model obliczeniowy kratownicy,
projekt mechanizmu śrubowego. Wykonanie obliczeń inżynierskich i sporządzenie dokumentacji technicznej.
Laboratorium
Lab. realizowane jest w ramach przedmiotu Komputerowe wspomaganie projektowania AutoCAD I.

Metody kształcenia

Wykorzystanie środków audiowizualnych. Praca z książkami, normami, katalogami i bazami
danych. Indywidualna dyskusja student-prowadzący nad realizowanym projektem. Koniec
semestru: obrona projektów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin pisemny i ustny.

Projekt: zaliczenie z oceną, liczona jest średnia ważona z ocen cząstkowych: za samodzielnie
zrealizowany projekt nr 1 i 2 - dokumentacja i obliczenia (w=0,4), obrana
projektu (w=0,3), realizacja projektów w semestrze (w=0,3).

 

Literatura podstawowa

 1. Pr. zbiorowa pod red. M. Dietrycha, Podstawy Konstrukcji Maszyn, T. 1,2,3, Warszawa, WNT, 2015. (lub wersja starsza T. 1-4)
 2. Osiński Z., Bajon W., Szucki T., Podstawy konstrukcji maszyn, PWN, 1986.
 3. Seria monografii z PKM: Podstawy konstrukcji maszyn (ponad 20 monografii), PWN.

Literatura uzupełniająca

 1. Kurmaz L.W., Kurmaz O.L., Projektowanie węzłów i części maszyn, Politechnika Świętokrzyska, Kielece, 2011.
 2. Rutkowski A., Części maszyn, WSiP, 2007.
 3. Malinowski M., Babirecki W., Belica T., Materiały pomocnicze z podstaw systemu CAD
 4. AutoCAD 2000 GB/PL, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2002 (preskrypt).
 5. Pikoń A., AutoCAD 2016 PL. Pierwsze kroki, Wyd. Helion, 2015.
 6. Pikoń A., AutoCAD 2014 PL. Pierwsze kroki, Wyd. Helion, 2014.
 7. Ferenc K., Ferenc J., Konstrukcje spawane. Projektowanie połączeń, wyd.1, WNT, 1999.
 8. Potrykus J., Poradnik Mechanika, Wyd. Rea, 2014.
 9. Dobrzański T., Rysunek techniczny maszynowy, WNT, 2015.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 27-09-2018 11:01)