SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Filozofia zarządzania - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Filozofia zarządzania
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-13_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z wybranymi nurtami filozofii zarządzania

Wymagania wstępne

podstawy organizacji i zarządzania

Zakres tematyczny

Pojęcie filozofii zarządzania

Antynomie w zakresie filozofii zarządzania w przedsiębiorstwach

Etos i filozofia zarządzania klasycznych przedsiębiorców.

Specyfika zarządzania zawodowych menedżerów

Blaski i cienie filozofii menedżeryzmu

Przegląd inspiracji religijnych, filozoficznych i etycznych związanych z kategoriami obowiązku i odpowiedzialności

Kultura jakości jako specyficzna i wyrazista filozofia zarządzania

Metody kształcenia

wykład konwencjonalny

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

sprawdzian z progami punktowymi

Literatura podstawowa

Oleksyn T., Filozofia a zarządzanie, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

Yiadom Marfo E., Zasady zarządzania, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2015.

Gospodarek T., Aspekty złożoności i filozofii nauki w zarządzaniu, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2012.

Sikorski Cz., Profesjonalizm. Filozofia zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa 1995.

Bank J., Zarządzanie przez jakość, FELBERG, 1997.

Mantura W., Hamrol A., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, WN PWN, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca

Koźmiński A.K., Jemielniak D., Latusek-Jurczak D., Zasady zarządzania, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

Blikle A.J., Doktryna jakości. Rzecz o skutecznym zarządzaniu, Helion, Gliwice 2014.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 22-05-2018 12:17)