SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Niekonwencjonalne materiały konstrukcyjne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Niekonwencjonalne materiały konstrukcyjne
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-32_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. inż. Ferdynand Romankiewicz
 • dr inż. Remigiusz Romankiewicz
 • dr inż. Mariusz Michalski
 • dr inż. Paweł Schlafka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest poznanie przez studenta struktury i właściwości oraz możliwości technicznego zastosowania nowoczesnych materiałów inżynierskich o niekonwencjonalnej strukturze, właściwościach i technologii wytwarzania.

Wymagania wstępne

Nauka o materiałach.

Zakres tematyczny

Treść wykładowa. Materiały spiekane. Materiały inteligentne. Materiały kompozytowe. Ceramika konstrukcyjna i funkcyjna. Materiały supertwarde. Szkła i ceramika szklana. Inne niekonwencjonalne materiały konstrukcyjne

Tematy ćwiczeń laboratoryjnych (studia stacjonarne).

 1. Struktury stopów łożyskowych
 2. Struktury stopów aluminium po modyfikacji
 3. Struktury stopów miedzi po modyfikacji
 4. Struktury i właściwości materiałów spiekanych
 5. Materiały kompozytowe
 6. Ceramika konstrukcyjna
 7. Szkła metaliczne
 8. Termin odróbczy. Zaliczenie

Tematy ćwiczeń laboratoryjnych (studia niestacjonarne).

 1. Struktury stopów łożyskowych
 2. Struktury stopów aluminium po modyfikacji
 3. Struktury stopów miedzi po modyfikacji
 4. Wyroby metalurgii proszków
 5. Termin odróbczy. Zaliczenie

Metody kształcenia

Wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z literaturą fachową. Indywidualna oraz zespołowa realizacja ćwiczeń laboratoryjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.

Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

 1. Dobrzański L.A.: Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach, WNT, Warszawa 2001.
 2. Przybyłowicz K.: Metaloznawstwo, WNT, Warszawa 2001.
 3. Blicharski M.: Wstęp do inżynierii materiałowej,WNT, Warszawa 2001.
 4. Hetmańczyk M.: Podstawy nauki o materiałach, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 1996
 5. Wożnica A: Podstawy nauki o materiałach, Wyd. politechniki Śląskiej, Gliwice 1996.
 6. Romankiewicz F.,Skocovsky P., Gorockiewicz R.: Niekonwencjonalne materiały konstrukcyjne, Wyd. PZ. Zielona Góra 1996
 7. Ciszewski B., Przetakiewicz W.: Nowoczesne materiały w technice, Wyd. Bellona, warszawa 1994
 8. Wojtkun F.,Sołncev P.: Materiały specjalnego przeznaczenia, Wyd. Politechniki Radomskiej, Monografia nr 36, Radom 1999.
 9. Ashby M.F., Jones D.R.A.: Materiały Inżynierskie I i II, WNT, Warszawa 1996.

Literatura uzupełniająca

 1. Ciszewski B., Przetakiewicz W. : Nowoczesne materiały w technice, Wyd. Bellona, Warszawa 1993.
 2. Pampuch R. : Współczesne materiały ceramiczne. Wyd. Nauk. Dyd. AGH, Kraków 2005.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 09-09-2018 00:20)