SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy programowania obrabiarek CNC - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy programowania obrabiarek CNC
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-47_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Alicja Laber
  • dr inż. Albert Lewandowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze sposobem i metodami programowania na obrabiarki CNC.

Wymagania wstępne

Podstawy konstrukcji maszyn, Metrologia i systemy pomiarowe, Inżynieria wytwarzania, 

Zakres tematyczny

Sposoby programowania  (przyrostowe i absolutne) osie sterowań. Kody używane podczas programowania. Interpolacja kołowa i liniowa.Przykłady programowania dla interpolacji liniowej , kołowej i części łuku.

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z książkami, aktualnymi normami,  Czasopismami i katalogami środków smarowych; indywidualna praca studenta w opracowaniu sprawozdań laboratoryjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z trzech pisemnych odpowiedzi na pytania egzaminacyjne; warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z 3-ch pisemnych odpowiedzi na pytania dotyczące podstawowych zagadnień przedmiotu.

Laboratorium – warunkiem zaliczenia laboratorium jest wykonanie wszystkich sprawozdań 

Literatura podstawowa

1. Boguś Z.: Numeryczne sterowanie obrabiarek. Skrypt Politechniki Gdańskiej. Gdańsk 1987;

2. Laber A., Adamczuk K. Podstawowe wiadomości z programowania numerycznego na frezarkę   EMCO F1 – CNC - skrypt;

3. Pritschow G. Technika sterowania obrabiarkami i robotami przemysłowymi. Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 1987;

4. Plichta J., Plichta S.: Podstawy programowania obrabiarek sterowanych numerycznie cz I i II. Wydawnictwo uczelniane Politechniki Koszalińskiej. Koszalin 2002 

Literatura uzupełniająca

1. Poziomski T. Podstawy technologii na obrabiarki sterowane numerycznie;

2. Marciniak K. i in. Obróbka powierzchni krzywoliniowych na frezarkach sterowanych numerycznie;  

3. Podstawy obrabiarek CNC. Wydawnictwo REA MAT;

4. ISO 6983 – 2:1982 Numerical control of machines – Program format and definition  of adress words – part 1 and 2: Coding of miscellaneous functions 

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 12-09-2018 21:11)