SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Teoria maszyn i mechanizmów - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Teoria maszyn i mechanizmów
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-54_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Izabela Gabryelewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wpływem cech strukturalnych na własności ruchowe mechanizmów oraz analizą wpływu geometrii i położenia na parametry kinematyczne różnorodnych mechanizmów. Kolejnym skutkiem kształcenia jest przedstawienie studentom charakterystyk podstawowych cech poszczególnych typów mechanizmów (mechanizmy dźwigniowe, krzywkowe, obiegowe i manipulatory), takie jak charakterystyki kinematyczne i dynamiczne, sprawność, nierównomierność biegu. Student będzie rozumiał działania układów kinematycznych co pozwoli mu efektywnie wykorzystywać poszczególne układy w praktyce.

Wymagania wstępne

Rachunek wektorowy. Podstawowe wielkości fizyczne. 

Zakres tematyczny

Treść wykładowa: Podstawowe pojęcia związane z analizą układów kinematycznych. Struktura i klasyfikacja mechanizmów. Zagadnienia związane z badaniem ruchu mechanizmów – kinematyka. Podstawowe parametry mechanizmów: położenie członów, trajektorie punktów, prędkości i przyspieszenia kątowe i liniowe. Charakterystyka podstawowych metod do określania parametrów mechanizmów: graficzna, analityczna, numeryczna i kombinowana. Analiza i przegląd wybranych grup mechanizmów. Mechanizmy dźwigniowe i mechanizmy z parami wyższymi. Analiza dokładności. Związki między parametrami kinematycznymi a masami członów działającymi na nie siłami – dynamika. Kinetostatyka. Tarcie w parach kinematycznych. Bilans energetyczny maszyny. Badanie ruchu maszyn. Dynamika mechanizmów z członami podatnymi.

Część laboratoryjna:  1. Identyfikacja struktury i parametrów mechanizmów. 2. Analiza kinematyczna przekładni pasowej z hamulcem klockowym. 3. Analiza ruchu mechanizmu krzywkowego, wyznaczanie prędkości i przyspieszenia. 4. Analiza kinematyczna przekładni zębatej walcowej o zębach prostych. 5. Analiza kinematyczna mechanizmu różnicowego. 6. Analiza kinematyczna przekładni ślimakowej. 7. Wyznaczanie błędu dla mechanizmów prostowodowych. 8. Doświadczalne wyznaczanie masowych momentów bezwładności mechanizmów płaskich. 9. Schematy blokowe mechanizmów. 10. Ćwiczenia poprawkowe. Zaliczenie przedmiotu.

Kolejność i wybór przeprowadzanych ćwiczeń laboratoryjnych zależy od prowadzącego przedmiot.

Metody kształcenia

Wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z książką. Paca zespołowa w trakcie wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów przeprowadzonych co najmniej raz w semestrze.

Warunkiem zaliczenia laboratorium jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.

Literatura podstawowa

1. Miller S., Teoria maszyn i mechanizmów. Analiza układów kinematycznych, Politechnika Wrocławska, Wrocław 1996

2. Gronowicz A., Miller S., Twaróg W., Teoria mechanizmów i maszyn. Zestaw problemów analizy i projektowania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1999

Literatura uzupełniająca

1. Morecki A., Knapczyk J., Kędzior K., Teoria mechanizmów i manipulatorów, WNT, Warszawa 2002,

2. Olędzki A., Podstawy teorii maszyn i mechanizmów, WNT, Warszawa,

3. Morecki A., Oderfeld J., Teoria maszyn i mechanizmów, PWN, Warszawa,

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 12-09-2018 21:43)