SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Techniczne środki automatyzacji procesów wytwórczych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Techniczne środki automatyzacji procesów wytwórczych
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-56_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Edward Tertel
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami i narzędziami automatyzacji procesów wytwórczych. Poznanie podstawowych środków technicznych stosowanych w automatyzacji. Zapoznanie studentów z narzędziami i metodami sterowania pracą układów zautomatyzowanych. Zapoznanie studentów z różnymi aspektami wprowadzania automatyzacji, również pozatechnicznymi.

Wymagania wstępne

Automatyka i robotyka, Elektrotechnika i elektronika, umiejętności posługiwania się podstawowymi narzędziami informatycznymi.

Zakres tematyczny

Wykład:

 1. Istota automatyzacji, definicje: automatyka, automatyzacja, regulacja, sterowanie.
 2. Proces produkcyjny, automatyzacja procesów produkcyjnych, stopień automatyzacji, obszary automatyzacji w systemach wytwarzania.
 3. Metody automatyzacji, celowość oraz ograniczenia w automatyzacji. Komputeryzacja w systemach wytwarzania.
 4. Pneumatyczne i hydrauliczne środki automatyzacji. Siłowniki, zawory sterujące, elementy logiczne, osprzęt hydrauliczny i pneumatyczny.
 5. Metody budowy hydraulicznych i pneumatycznych układów sterujących, Zapis schematów hydraulicznych i pneumatycznych.
 6. Podstawy robotyki i robotyzacji. Przegląd konstrukcji i zastosowań robotów, roboty przemysłowe, roboty mobilne. Stopnie swobody robota, przestrzeń robocza robota, komunikacja robotów z otoczeniem, czujniki, efektory, napędy, sterowanie.
 7. Sterowanie numeryczne. Sterowniki programowalne PLC. Podstawy budowy, fazy cyklu sterownika, główne obszary zastosowań.
 8. Podstawy komunikacji w systemach sterowników.

Laboratorium:

 1. Podstawowe metody realizacji automatycznego cyklu pracy siłownika.
 2. Realizacja funkcji logicznych: OR, AND, NOT z użyciem podstawowych elementów pneumatyki.
 3. Sterowanie zautomatyzowaną pracą siłowników pneumatycznych/hydraulicznych – układy kombinacyjne.
 4. Sterowanie zautomatyzowaną pracą siłowników pneumatycznych/hydraulicznych – układy sekwencyjne.
 5. Programowanie sterownika PLC metodą FBD (Function Block Diagram) - diagram bloków funkcyjnych.
 6. Programowanie sterownika PLC - program dla zadanego procesu technologicznego - symulacja działania.
 7. Sterowanie urzadzeniami manipulacyjnymi.

Metody kształcenia

Wykłady  konwencjonalne  oraz    z  wykorzystaniem  technik  multimedialnych.  Praca  z  literaturą  fachową  – czasopisma.  
Praca  indywidualna  i  zespołowa  w  trakcie  realizacji  ćwiczeń  laboratoryjnych.  Prezentacja  rozwiązań,  dyskusja 
nad uzyskanymi rozwiązaniami.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: 
Ocena  z  wykładu    jest  określana  na  podstawie  oceny  z  końcowego kolokwium. 
Na studiach niestacjonarnych możliwa jest dodatkowo realizacja pracy kontrolnej, wówczas ocena jest ustalana  na podstawie średniej ważonej oceny z  końcowego kolokwium (waga=0.6) oraz oceny za semestralną pracę kontrolną (waga=0.4). 

Laboratorium:

Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych jest określana na podstawie: realizacji ćwiczeń laboratoryjnych oraz sprawozdań/raportów/programów/układów sterowania będących efektem wykonania wszystkich przewidzianych do realizacji ćwiczeń. 

Ocena końcowa:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.  
Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć. 

Literatura podstawowa

 1. Chorowski B., Werszko M. Mechaniczne Urządzenia Automatyki Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1990 i nowsze 
 2. Honczarenko J., Roboty przemysłowe budowa i zastosowanie, WNT, Warszawa 2004 
 3. Mikulczyński, Tadeusz.: Automatyzacja procesów produkcyjnych, Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2006. 
 4. Kowalowski H.: Automatyzacja dyskretnych procesów przemysłowych. WNT, Warszawa 1981

Literatura uzupełniająca

 1. Pomiary, Automatyka, Robotyka – miesięcznik. 
 2. http://www.automatyka.pl 
 3. http://automatykab2b.pl/

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 10-09-2018 23:33)