SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Oprzyrządowanie technologiczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Oprzyrządowanie technologiczne
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-51_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Albert Lewandowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami projektowania oprzyrządowania technologicznego do obróbki, kontroli i montażu części maszyn do wykorzystania w przyszłej pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Inżynieria wytwarzania, Metrologia i systemy pomiarowe, Nauka o materiałach, Podstawy konstrukcji maszyn.

Zakres tematyczny

Treść wykładowa. Elementy i zespoły oprzyrządowania technologicznego. Zasady ustalenia i zamocowania przedmiotu w uchwycie. Podstawowe elementy uchwytów obróbkowych. Siły mocowania przedmiotu i narzędzia w uchwycie. Ustawienie i zamocowanie uchwytu na obrabiarce. Podstawowe części i zespoły narzędzi skrawających. Konstrukcje przyrządów pomiarowych.
Część projektowa: Opracowanie konstrukcji uchwytu obróbkowego, narzędzia skrawającego lub przyrządu pomiarowego wg zadania.

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z książkami, standardami i indywidualna praca podczas opracowania zagadnień projektowych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z 3-ch pisemnych odpowiedzi na pytania egzaminacyjne dotyczące podstawowych zagadnień przedmiotu.
Warunkiem zaliczenia projektu jest uzyskanie pozytywnej oceny z projektu opracowanego wg zadania.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.
Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

1. Feld M. Uchwyty obróbkowe. Warszawa, WNT, 2002;
2. Feld M. Technologia budowy maszyn. Wyd. 3. Warszawa, PWN 2000.

Literatura uzupełniająca

1. Poradnik inżyniera. Obróbka skrawaniem. Tom 1 – 3. Warszawa, WNT, 1991;
2. Dobrzański T. Uchwyty obróbkowe. Poradnik konstruktora. Wyd. 7. Warszawa, WNT 1987.
3. Cichosz P. Narzędzia skrawające. Warszawa, WNT, 2009.
4. Feldshtein E. i in. Metallorežuscie instrumenty : spravočnik konstruktora. Minsk, Novoe Znanie, 2009;
5. Feldshtein E. i in. Režuscij instrument. Minsk, Novoe Znanie, 2007.
6. Czasopisma naukowe i naukowo-techniczne: Mechanik; Obróbka metalu; Annals of CIRP i inn.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 09-09-2018 00:33)