SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy projektowania procesów technologicznych obróbki skrawaniem - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy projektowania procesów technologicznych obróbki skrawaniem
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-48
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami projektowania procesów technologicznych obróbki części maszyn do wykorzystania w dalszym procesie kształcenia oraz w przyszłej pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

InŜynieria wytwarzania, Metrologia i systemy pomiarowe, Nauka o materiałach, Podstawy konstrukcji maszyn.

Zakres tematyczny

Treść wykładowa. Rodzaje produkcji i ich cechy charakterystyczne. Analiza technologiczności części maszyn.
Wybór bazowania elementu obrabianego. Dobór naddatków. Typizacja procesów technologicznych. Kolejność
obróbki typowych powierzchni i części maszyn. Zasady doboru obrabiarek. Zasady doboru narzędzi
skrawających i pomiarowych oraz uchwytów obróbkowych. Dobór parametrów obróbki skrawaniem.
Normowanie czasów obróbki.
Część projektowa: Opracowanie technologii obróbki części maszyny wg zadania

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z ksiąŜkami, standardami i indywidualna praca
podczas opracowania zagadnień projektowych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z 3-ch pisemnych odpowiedzi na pytania
egzaminacyjne dotyczące podstawowych zagadnień przedmiotu.
Warunkiem zaliczenia projektu jest uzyskanie pozytywnej oceny z projektu opracowanego wg zadania.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.
Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

1. Feld M. Technologia budowy maszyn. Warszawa, PWN, 2000;
2. Brodowicz W., Grzegórski Z. Technologia budowy maszyn. Warszawa, WSiP, 1998;
3. Poradnik inŜyniera. Obróbka skrawaniem. Tom 1 – 3. Warszawa, WNT, 1991;
4. Feld M. Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn. Wyd. 2 zm. Warszawa,
PWN, 2003.

Literatura uzupełniająca

1. Puff T. Technologia budowy maszyn. Wyd. 3 popraw. Warszawa, PWN, 1985;

2. Honczarenko J. Elastyczna automatyzacja wytwarzania. Obrabiarki i systemy obróbkowe. Warszawa, WNT, 2000.
3. Cichosz P. Narzędzia skrawające. Warszawa, WNT, 2009.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 24-04-2018 20:42)