SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wybrane układy napędowe maszyn - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wybrane układy napędowe maszyn
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-AiUR-P-03_2018
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Edward Tertel
 • dr hab. inż. Piotr Kuryło, prof. UZ
 • dr inż. Joanna Cyganiuk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem  przedmiotu  jest  przekazanie  studentom  teoretycznych  i  praktycznych  umiejętności  analizy  i syntezy  układów  napędowych  stosowanych  w  budowie  maszyn  i  urządzeń  elektromechanicznych. Poznanie  budowy  i  właściwości  elementów  układów  napędowych,  zasad  doboru  i  prawidłowej eksploatacji  napędów  elektrycznych  stosowanych  w  układach  mechatronicznych  oraz  modelowania układów napędowych. 

Wymagania wstępne

Elektrotechnika i elektronika, Podstawy automatyki, Podstawy mechatroniki 

Zakres tematyczny

Wykład:

Wprowadzenie, podział, podstawowe podzespoły i własności typowych układów napędowych. Elementy sterujące  przepływem  i  ciśnieniem  stosowane  w  pneumatyce,  elektropneumatyce  i  hydraulice,  układy sensoryczne,  przetworniki,  sygnalizatory.  Przykłady  typowych  zespołów  i  mechanizmów  z  napędem pneumatycznym,  hydraulicznym  i  elektrycznym.  Rozwiązywanie  prostych  problemów  automatyzacji  z wykorzystaniem  elementów  pneumatyki,  elektropneumatyki  oraz  elementów  elektrycznych.  Wykonywanie schematów i budowa układów. Napęd pneumatyczny: wprowadzenie, elementy i zespoły przetwarzające energię  sprężonego  powietrza  na  energię  mechaniczną. Elementy  sterujące  przepływem  i  ciśnieniem powietrza  oraz  wprowadzające  informacje  o  stanie  obiektu;  obliczenia  układów  pneumatycznych, wybrane  zagadnienia  ze  sterowania  pneumatyczne.  Napęd  elektryczny.  Elementy  układów hydraulicznych. Omówienie podstawowych elementów umożliwiających sterowanie i regulację prędkości liniowych i obrotowych.

Laboratorium  

Poznanie  zasad  działania  podstawowych  elementów  napędowych  (mechanicznych,  hydraulicznych  i elektrycznych),  Badanie  podstawowych  charakterystyk  hydraulicznych  i  elektrycznych  układów napędowych.  Projektowanie  układów  elektrycznych,  elektrohydraulicznych  oraz  układów  sterowania urządzeniami  mechatronicznymi. Modelowanie i analiza pracy układów napędowych.  Programowanie urzadzeń sterujacych napędami:  sterowniki  PLC, falowniki.  Projektowanie i  symulacja  pracy elementów napędowych. Struktury  układów  napędowych  z  maszynami prądu stałego, pracujących w zamkniętym układzie regulacji. Modele dynamiczne układów napędowych. Budowa  i  zasada  działania  silników  skokowych,  układy  regulacji  położenia.  Budowa  i  zasada  działania silników  liniowych,  właściwości  układów  zasilania  silników  liniowych.  Inne  maszyny  elektryczne stosowane w układach mechatronicznych, serwonapędy, napędy bezpośrednie. 

Projekt

Indywidualna realizacja projektu z zakresu doboru i konfiguracji układu napedowego dla zadanego zazdania technologicznego. Dobór typu urzadzeń napędowych. Okreslenie algorytmu działania. Określenie metod sterowania oraz niezbędnego systemu pomiarowego, Wykorzystanie marzędzi informatycznych do projektowania i modelowania układów napedowych.

Metody kształcenia

Wykład tradycyjny oraz  z wykorzystaniem środków multimedialnych, Dyskusje, analiza przypadków (w niektórych tematach wykładowych). 
Praca z literatura fachową. Praca zespołowa w trakcie wykonania ćwiczeń laboratoryjnych. Indywidualna realizacja zadań projektowych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.  
Ocena z wykładu jest określana na podstawie końcowego kolokwium zaliczeniowego (waga 0.6) oraz oceny za opracowanie/zaprezentowanie pracy kontrolnej (waga 0.4). 

Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych jest określana na podstawie: obserwacji realizacji ćwiczeń laboratoryjnych  oraz sprawozdań/raportów/opracowań będących efektem wykonania wszystkich przewidzianych do realizacji ćwiczeń.

Ocena z zajęć projektowych jest określana na podstawie indywidualnie  wykonanego i zaprezentowanego zagania projektowego.

Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią ważoną z ocen za poszczególne formy zajęć, przy czym wagi wynoszą odpowiednio: dla wykładu (0.5), dla laboratorium (0.3), dla projektu (0.2)

Literatura podstawowa

 1. Szenajch  W.  Przyrządy,  uchwyty  i  sterowanie  pneumatyczne.  Wydawnictwo  Naukowo-Techniczne, Warszawa 1983 ( nowsze wydania)
 2. Szenajch W. Napęd i sterowanie pneumatyczne. Warszawa WNT, 2003; 
 3. Findeisen  W.  Struktury  sterowania  dla  złoŜonych  systemów.  Oficyna  Wydawnicza  Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1997,  
 4. Kaczorek T. Teoria sterowania i systemów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999,  
 5. Markowski  A.,  Kostro  J.,  Lewandowski  A.  AUTOMATYKA  w  pytaniach  i  odpowiedziach  WNT, Warszawa 1985,  
 6. Mazurek  J.,  Vogt  H.,  śydanowicz  W.  Podstawy  automatyki    Wydawnictwa  Politechniki  Warszawskiej, Warszawa 1990, 1992 i nowsze,  
 7. Traczyk W. Układy cyfrowe. Podstawy teoretyczne i metody syntezy WNT, Warszawa 1982,  
 8. Tomasiak E. Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne. Gliwice Politechnika Śląska, 2001

Literatura uzupełniająca

 1. Zalas A., Orłowska-Kowalska T., Ewert P., Napęd elektryczny : zbiór zadań projektowych z rozwiązaniami, Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2015
 2. Łastowiecki J.: Napędy elektryczne w automatyce i robotyce, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2011
 

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 16-09-2018 14:23)