SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Modelowanie i symulacja procesów - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Modelowanie i symulacja procesów
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-AiUR-P-08_18
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Joanna Cyganiuk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami modelowania matematycznego i fizycznego oraz z metodami i technikami symulacji procesów. Zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystania technik modelowania i symulacji w procesach produkcyjnych, transportowych, manipulacyjnych, automatyzujących oraz dla występujących w tych procesach urządzeń.

Wymagania wstępne

Matematyka, Fizyka, Mechanika techniczna, Podstawy Konstrukcji Maszyn, Automatyka i Robotyka, umiejętność posługiwania się podstawowymi narzędziami informatycznymi

Zakres tematyczny

Treść wykładowa: Podstawowe pojęcia związane z modelowaniem i symulacją procesów: model, system, symulacja, proces. Budowa modelu. Rodzaje modeli i algorytmy modelowania procesów. Zagadnienia związane z matematycznym i fizycznym modelowaniem i symulacją procesów: typy danych i ich zbieranie, definiowanie parametrów i zmiennych, definiowanie problemu. Metody formalizacji opisu procesu i obiektu. Aparat analizy wymiarowej – twierdzenie π. Modelowanie za pomocą funkcji wymiarowych. Modele obsługi masowej. Modele optymalizacyjne. Modele sieciowe. Sieci Petriego. Harmonogramowanie. Narzędzia informatyczne w modelowaniu i symulacji procesów. Praktyczne przykłady wykorzystania metod modelowania i symulacji.

Treść laboratoryjna: Tworzenie modeli wirtualnych, analiza wymiarowa i symulacja działania urządzeń stosowanych w automatyzacji procesów produkcyjnych i transportowych. Zastosowanie modeli obsługi masowej – systemy obsługi masowej bez kolejki i z kolejkami. Zastosowanie modeli sieciowych, w tym sieci Petriego w analizie pracy zautomatyzowanych systemów produkcyjnych. Zastosowanie harmonogramów w panowaniu działań w procesach automatyzujących i wytwórczych.

Metody kształcenia

Wykłady prowadzone są z wykorzystaniem technik multimedialnych. Praca z literaturą fachową - podręczniki, czasopisma. Laboratoria prowadzone są z wykorzystaniem programów komputerowych - metody: zadania problemowe, analiza rozwiązań. Praca indywidualna oraz zespołowa w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form. Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

 1. Barker R., Longman C., Modelowanie funkcji i procesów, WNT, Warszawa 1996,
 2. Kacprzyk J., Modelowanie i optymalizacja: metody i zastosowania, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2002,
 3. Iwanik A., Misiewicz J. K., Wykłady z procesów stochastycznych z zadaniami. Cz. 1, Procesy Markowa, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2009,
 4. Kasprzak W. Lysik B., Analiza wymiarowa: algorytmiczne procedury obsługi eksperymentu, WNT, Warszawa 1988.
 5. Krupa Krzysztof, Modelowanie symulacja i prognozowanie, WNT, Warszawa 2008,
 6. Starke P. H., Sieci Petri: podstawy, zastosowania, teoria, PWN, Warszawa 1987,
 7. Zdanowicz R., Modelowanie i symulacja procesów wytwarzania, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007,

Literatura uzupełniająca

 1. Abramov S. A., Marinicev M. I., Polakov P. D., Metody analizy sieciowej w planowaniu i zarządzaniu, Wydawnictwo MON, Warszawa 1967,
 2. Korzeń Z., Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania Tom II Projektowanie, modelowanie, zarządzanie, ILiM, Poznań 1998,
 3. Modelowanie inżynierskie – czasopismo,
 4. Oniszczuk W.: Metody modelowania, Wyd. Politechnika Białostocka, Białystok 1995,
 5. Gnedenko B.V. Kovalenko I. N., Wstęp do teorii obsługi masowej, PWN, Warszawa1971.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 09-09-2018 00:03)