SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Niezawodność maszyn - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Niezawodność maszyn
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-AiUR-P-13_18
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Edward Tertel
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi terminami z zakresu niezawodności maszyn i urządzeń. Poznanie metod i procedur opisu i oceny niezawodności maszyn. Uświadomienie wpływu niezawodności maszyn na techniczne i pozatechniczne aspekty działalności inżynierskiej.

Wymagania wstępne

Matematyka, Metrologia, Elementy statystyki, umiejętności posługiwania się podstawowymi narzędziami informatycznymi.

Zakres tematyczny

Treść wykładowa:

Wprowadzenie do zagadnienia  niezawodności inżynierskich obiektów. Obiekty w badaniu i analizie niezawodności, zagadnienia eksploatacyjne obiektów. Definicje niezawodności i podstawowe charakterystyki niezawodności obiektów technicznych. Matematyczny opis  niezawodności – metody i narzędzia statystyczne stosowane w opisie niezawodności. Niezawodność obiektów naprawialnych i nienaprawialnych. Wskaźniki niezawodności. Narzędzia do badania i analizy niezawodności - (FMEA), (FTA). Badanie niezawodności maszyn. Prewencja i diagnostyka w kształtowaniu niezawodności maszyn. Niezawodność maszyn technologicznych a ekonomika procesów technicznych.

Treść laboratoryjna:

Badanie wskaźniki niezawodności maszyn i urządzeń. Analiza niezawodności z wykorzystaniem metod statystycznych – rozkłady statystyczne stosowane w analizie niezawodności. Ocena niezawodności wybranych obiektów i systemów technicznych. Zastosowanie narzędzi analizy niezawodności -  FMEA / FTA dla wybranych urządzeń/maszyn/systemów. Planowanie okresowości prac obsługowych i naprawczych.

Metody kształcenia

Wykłady konwencjonalny, oraz z wykorzystaniem technik multimedialnych. Praca z literaturą fachową – czasopisma. 

Praca indywidualna i zespołowa w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych. Prezentacja rozwiązań, dyskusja nad uzyskanymi rozwiązaniami.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Literatura podstawowa

  1. Migdalski J. [red.]: Inżynieria niezawodności. Poradnik, ATR, Bydgoszcz, 1992.
  2. Macha E.: Niezawodność maszyn, OW PO, Opole 2001.
  3. Ważyńska-Fiok K., Jaźwiński J.: Niezawodność systemów technicznych, PWN Warszawa 1990.
  4. Szopa T.: Niezawodność i bezpieczeństwo. OW PW, Warszawa 2009.
  5. Woropay M.: Podstawy racjonalnej eksploatacji maszyn. Bydgoszcz – Radom 1996.

Literatura uzupełniająca

  1. Bobrowski D.: Modele i metody matematyczne teorii niezawodności. WNT. Warszawa 1985.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Edward Tertel (ostatnia modyfikacja: 25-04-2018 12:42)