SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Kształtowanie technologicznej i eksploatacyjne warstwy wierzchniej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Kształtowanie technologicznej i eksploatacyjne warstwy wierzchniej
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-EM-P-04_18
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi technologiami kształtowania technologicznej i eksploatacyjnej warstwy wierzchniej w kontekście zwiększenia właściwości użytkowych i eksploatacyjnych elementów maszyn oraz urządzeń technicznych.

Wymagania wstępne

Metrologia i systemy pomiarowe, Podstawy konstrukcji maszyn, Zapis konstrukcji i eksploatacja.

Zakres tematyczny

Treści wykładowe. Pojęcie inżynierii powierzchni. Powierzchnia ciała stałego. Warstwa wierzchnia (WW) elementów maszyn, budowa i charakterystyka WW, modele WW. Systemowe ujęcie zjawisk tribologicznych zachodzących w węźle tarcia. Kształtowanie WW w procesie tarcia. Stan warstwy wierzchniej a właściwości użytkowe elementów maszyn. Kształtowanie właściwości warstwy wierzchniej w procesie obróbki ulepszającej (obróbka skrawaniem, chemiczna, cieplna, cieplno-chemiczna, elektrochemiczna, fizyczna, laserowa i inne). Kształtowanie właściwości WW w procesie obróbki wykończeniowej (szlifowanie, dogładzanie oscylacyjne, gładzenie, docieranie i inne). Kształtowanie własności warstwy wierzchniej w procesie obróbki nagniataniem. Stan warstwy wierzchniej po obróbce nagniataniem. Wpływ warunków obróbki mechanicznej, obróbki cieplnej, powlekania na właściwości tribologiczne WW.

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z książkami, standardami i indywidualna praca podczas opracowania zagadnień laboratoryjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z 3-ch pisemnych odpowiedzi na pytania egzaminacyjne dotyczące podstawowych zagadnień przedmiotu.
Laboratorium – warunkiem zaliczenia laboratorium jest uzyskanie pozytywnej oceny z opracowanych sprawozdań.

Literatura podstawowa

1. Burakowski T., Wierzchoń T.: Inżynieria powierzchni metali, WNT Warszawa 1995;
2. Laber S.: Analiza współzależności pomiędzy stanem warstwy wierzchniej a właściwościami użytkowymi żeliwnych elementów maszyn obrabianych nagniataniem. Monografia 32,Wyd. WSInŻ. Zielona Góra 1985;
3. LABER. S. Wybrane problemy eksploatacji maszyn. Wydawnictwo:Biblioteka Problemów Eksploatacji. Instytut Technologii Eksploatacji Maszyn, Radom 2011;
4. Laber S.: Preparaty eksploatacyjne o działaniu chemicznym. Wyd. Uniwersytet Zielonogórski 2001.

Literatura uzupełniająca

  1. Stefko A.: Tribologiczne i technologiczne problemy warstwy wierzchniej części maszyn. Wybrane problemy tribologii. PWN. Warszawa 1990;
  2. Marczak R., Burakowski T.: Eksploatacyjna warstwa wierzchnia i jej badania. Zagadnienia eksploatacji maszyn. Z.3 (103) 1995.
  3. Laber S.: Analiza współzależności pomiędzy stanem warstwy wierzchniej a właściwościami użytkowymi żel;iwnych elementów maszyn obrabianych nagniataniem. Monografia 32,Wyd. WSInż. Zielona Góra 1985.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 08-09-2018 23:04)