SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wykorzystanie technik komputerowych w eksploatacji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wykorzystanie technik komputerowych w eksploatacji
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-EM-P-06_18
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Albert Lewandowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 45 3 27 1,8 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest kształtowanie wiedzy studentów odnośnie podstawowych zastosowań techniki komputerowej w procesie eksploatacji maszyn. Wykorzystanie komputerów w procesach polityki remontowej oraz eksploatacyjnej maszyn i urządzeń.

Wymagania wstępne

Podstawy konstrukcji maszyn, podstawy projektowania inżynierskiego, informatyka, eksploatacja maszyn.

Zakres tematyczny

Treść merytoryczna. Ogólne zapoznanie się z programem Microsoft Access. Zapoznanie studentów z problemami sterowania eksploatacją maszyn. Omówienie warunków niezbędnych do wdrożenia komputerowego systemu sterowania eksploatacją maszyn: systemy ewidencji procesu eksploatacji maszyn, system przetwarzania informacji eksploatacyjnych, wybrane modele probabilistyczne do przetwarzania danych. Wygenerowanie bazy danych „Remonty maszyn i urządzeń oraz utrzymanie w ruchu parku maszyn” za pomocą programu Microsoft Access, na podstawie wybranego modelu działu technicznego.

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z książkami, standardami i indywidualna praca podczas opracowania zagadnień projektowych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach zajęć. Ocenie podlega również stopień samodzielności w rozwiązywaniu problemów inŜynierskich za pomocą programu Access oraz prezentacja wyników projektu.

Literatura podstawowa

1. „Access 2000 PL – ćwiczenia praktyczne”/ J. Graf. Gliwice: Helion, 2000 r.
2. „Access 2000 PL: programowanie według Petera Nortona”/ Peter Norton, Wirginia Andersen. Warszawa: Mikom, 2000 r.
3. „Podstawy eksploatacji maszyn I urządzeń”/ T. śuk. Warszawa: Politechnika Warszawska, 1984 r.
4. „Podstawy teorii eksploatacji i niezawodności”/ J. Lewicki. Szczecin:Politechnika Szczecińska, 1984 r.

Literatura uzupełniająca

1. Podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń”/ T. śuk. Politechnika Warszawska, 1984 r.
2. „Wstęp do teorii eksploatacji urządzeń”/ J. Konieczny. Warszawa: WNT, 1981r.
3. Ken Bluttman, Wayne Freeze - Access - analiza danych - receptury, Wydawnictwo HELION,2000 r.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 16-09-2018 14:24)