SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Procesy obróbkowe i oprzyrządowanie w produkcji i eksploatacji maszyn - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Procesy obróbkowe i oprzyrządowanie w produkcji i eksploatacji maszyn
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-EM-P-10_18
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z procesami zachodzącymi podczas obróbki skrawaniem, narzędziami skrawającymi i przyrządami do obróbki części maszyn do wykorzystania w dalszym procesie kształcenia oraz w przyszłej pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Inżynieria wytwarzania, Metrologia i systemy pomiarowe, PKM, Podstawy TBM, Oprzyrządowanie technologiczne.

Zakres tematyczny

Treść wykładowa. Parametry skrawania przy różnych rodzajach obróbki. Proces tworzenia wióra. Zjawiska kontaktowe i tarcie w strefie skrawania. Siły i moc skrawania. Temperatura w strefie skrawania. Zużycie i trwałość narzędzi skrawających. Skrawalność materiałów konstrukcyjnych. Klasyfikacja i zasady projektowania narzędzi skrawających. Materiały stosowane do części roboczej i chwytu. Optymalna geometria ostrza. Obliczenia wytrzymałościowe narzędzi. Tolerancje wymiarów. Projektowanie podstawowego oprzyrządowania do mocowania narzędzi skrawających (oprawek, uchwytów etc.).
Ćwiczenia laboratoryjne.
1. Sprawdzenie możliwości wykorzystania oprzyrządowania LENZKES w systemach mocowania elementów
przy obróbce skrawaniem.
2. Wykorzystanie programu SolidWORKS do opracowania układów mocowania elementów do obróbki.
3. Wykorzystanie programu SolidWORKS przy projektowaniu oprzyrządowania do mocowania narzędzi skrawających (oprawek, uchwytów etc.) na obrabiarkach.
4. Wykorzystanie programu SolidWORKS w projektowaniu przyrządów specjalnych do mocowania elementu w procesie obróbki skrawaniem.

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z książkami i standardami. Praca zespołowa podczas wykonania ćwiczeń laboratoryjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z 3-ch pisemnych odpowiedzi na pytania dotyczące teoretycznych zagadnień przedmiotu.
Warunkiem zaliczenia części laboratoryjnej jest uzyskanie pozytywnych ocen sporządzonych sprawozdań ze wszystkich zajęć laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu z uwzględnieniemobecności i aktywności studenta na zajęciach.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.
Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

1. Grzesik W. Podstawy skrawania materiałów metalowych. Warszawa WNT 1998;
2. Kaczmarek J. Podstawy obróbki wiórowej, ściernej i erozyjnej. Warszawa WNT 1970;
3. Jemielniak K. Obróbka skrawaniem. Warszawa Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2004;
4. Cichosz P. Narzędzia skrawające. Warszawa, WNT, 2006;
5. Feld M. Uchwyty obróbkowe. Warszawa, WNT, 2006.

Literatura uzupełniająca

1. Dobrzański T. Uchwyty obróbkowe. Poradnik konstruktora. Wyd. 7. Warszawa, WNT 1987;
2. Kunstetter S. Narzędzia skrawające do metali. Warszawa WNT 1986;
3. Porembski J. Przyrządy obróbkowe. Podstawy teoretyczne i zasady projektowania. Warszawa, WNT 1982;
4. Feldshtein E. i in. Metallorežuscie instrumenty : spravočnik konstruktora. Minsk, Novoe Znanie, 2009;
5. Feldshtein E. i in. Režuscij instrument. Minsk, Novoe Znanie, 2007.
6. Czasopisma naukowe i naukowo-techniczne: Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji;
Mechanik; Obróbka metalu; Annals of CIRP i in.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 24-04-2018 20:42)