SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Technologia napraw samochodów - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Technologia napraw samochodów
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KiEP-P-03_18
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Janusz Walkowiak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z technologiami napraw podstawowych zespołów i podzespołów samochodów.

Wymagania wstępne

Inżynieria wytwarzania, Budowa pojazdów samochodowych

Zakres tematyczny

Wykład: Charakterystyka prac obsługowo-naprawczych. Technologie napraw podzespołów samochodów: obróbka ubytkowa i bezubytkowa, spawanie i napawanie, zgrzewanie, natryskiwanie i inne. Weryfikacja i naprawa poszczególnych podzespołów samochodów, tj. silnika, mechanizmów przenoszenia napędu, układu kierowniczego, zawieszenia, układu hamulcowego, nadwozia, itp. Wybrane zagadnienia napraw samochodów.

Laboratorium: Technologia naprawy zespołu kadłuba i elementów układu korbowo-tłokowego silnika spalinowego. Technologia naprawy głowicy i grupy zaworowej silnika. Technologia naprawy układu hamulcowego samochodu. Technologia naprawy układu kierowniczego samochodu. Technologia naprawy układu przeniesienia napędu samochodu. Regeneracja korpusów, itp.

Metody kształcenia

Wykład - z wykorzystaniem środków audiowizualnych, laboratorium - praca w grupach

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: ocena jest określona na podstawie wyniku egzaminu pisemnego z zakresu przedstawionego na wykładzie materiału. Progi:

  • ocena dostateczna: opanowanie 60 % materiału z zakresu tematycznego przedmiotu (60 % możliwych punktów testu)
  • ocena dobra: opanowanie 75 – 90 % materiału z zakresu tematycznego przedmiotu (75 – 90 % możliwych punktów testu)
  • ocena bardzo dobra: ponad 90 % materiału z zakresu tematycznego przedmiotu (ponad 90 % możliwych punktów testu)

Laboratorium: ocena jest określona na podstawie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych oraz aktywności studenta.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form. Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią ważoną ocen z: egzaminu (51 %) i laboratorium (49 %).

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Książki z serii dotyczących napraw samochodów, np.: Haynesa, HP Books, Naprawa samochodu i inne.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 12-09-2018 21:34)