SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ekologiczne aspekty motoryzacji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ekologiczne aspekty motoryzacji
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KiEP-P-12_18
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Janusz Walkowiak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze skutkami rozwoju motoryzacji i wynikającymi z niego zagrożeniami dla środowiska.

Wymagania wstępne

Inżynieria wytwarzania, Zarządzanie środowiskiem i ekologia, Eksploatacja pojazdów samochodowych

Zakres tematyczny

Metody kształcenia

Seminarium z prezentacją i dyskusją

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z projektu.

Literatura podstawowa

  1. Chłopek Z.: Podstawowe problemy ochrony środowiska przed skutkami transportu. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, Nr 1. Lublin 2005.
  2. Gronowicz J.: Ochrona środowiska w transporcie lądowym. ITE, Radom 2003.
  3. Manahan S. E.: Toksykologia środowiska. Aspekty chemiczne i biochemiczne. PWN, Warszawa 2010.
  4. Osiński J., Żach P.: Wybrane zagadnienia recyklingu samochodów. WKŁ, Warszawa 2009.
  5. Palocz-Andresen M.: Decreasing Fuel Consumption and Exhaust Gas Emissions in Transportation. Springer V. 2013.
  6. Pusty T.: Przewóz towarów niebezpiecznych. WKŁ, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 11-05-2018 10:06)