SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

MDT - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu MDT
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KM-P-06_15
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Marek Malinowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 60 4 36 2,4 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z metodyką projektowania wspomaganego
komputerowo. W szczególności główny nacisk położony jest na praktyczne
wykorzystanie narzędzi do modelowania przestrzennego za pomocą brył i powierzchni.
Głównym celem przedmiotu jest praktyczne opanowanie przez studenta narzędzi w
kierunku projektowania złożonych układów mechanicznych.

Wymagania wstępne

Zapis konstrukcji, Komputerowe wspomaganie projektowania AutoCAD I, PKM

Zakres tematyczny

Parametryczne modelowanie powierzchniowe i bryłowe. Metodyka projektowania w programie
Mechanical Desktop (MDT). Układy współrzędnych: globalne i lokalne. Płaszczyzny szkicu i
płaszczyzny konstrukcyjne. Operacje Boole’a. Elementy prymitywne 3D i podstawowe operacje na
nich. Elementy konstrukcyjne i bazowe. Płaszczyzny, powierzchnie, węzły, profile. Układy
współrzędnych. Modelowanie części i złożenia urządzeń. Modele gięte lub tłoczone. Prezentacja
modelu, rzuty eksplodujące, rzuty klasyczne 2D na podstawie modeli 3D. Analiza części i złożeń.

Metody kształcenia

Pierwsza część semestru: Wprowadzenie do programu Mechanical Desktop (MDT) z
wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z książkami. Indywidualna praca studenta
podczas realizacji każdego laboratorium. Druga część semestru: Student opracowuje samodzielnie
projekt urządzenia technicznego. Koniec semestru: prezentacja projektu i dyskusja w grupie.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną, liczona jest średnia arytmetyczna ze sprawdzianów
pisemnych lub odpowiedzi z każdego laboratorium. Ocena za prezentowane
na ostatnim laboratorium aspekty projektowania swojego urządzenia oraz
wynik dyskusji nad projektem poparte podstawową wiedzą z tego
przedmiotu.

Zaliczenie z oceną, liczona jest średnia ważona z ocen za:

samodzielnie zrealizowany projekt (w=0,4), prezentację i dyskusje nad projektem, w tym
omówienie trudniejszych aspektów powstałych przy projekcie (w=0,3). w=0,3
jest za wiedzę. ocenie podlega także stopień skomplikowania urządzenia, wykorzystane
bazy, zastosowane „triki” zastosowane poprawnie metody i narzędzia,
analiza krytyczna zastosowanych metod, udział w dyskusji końcowej w
grupie.

Literatura podstawowa

  1. Stasiak F., Mechanical Desktop 4.0PL/4.0, Wyd. HELION, 2000.
  2. Stasiak F., Zbiór ćwiczeń. Autodesk Inventor 2016, Expertbooks, 2015.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 24-04-2018 20:42)