SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

DMU-CATIA - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu DMU-CATIA
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KM-P-05_15
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Marek Malinowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 60 4 36 2,4 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z metodyką projektowania wspomaganego
komputerowo. W szczególności główny nacisk położony jest na praktyczne
wykorzystanie narzędzi do modelowania przestrzennego za pomocą brył i powierzchni.
Głównym celem przedmiotu jest praktyczne opanowanie przez studenta narzędzi w
kierunku projektowania złożonych układów mechanicznych.

Wymagania wstępne

Zapis konstrukcji, Komputerowe wspomaganie projektowania AutoCAD I, PKM

Zakres tematyczny

Parametryczne modelowanie powierzchniowe i bryłowe. CATIA DMU (Digital Mock-up). Układy
współrzędnych: globalne i lokalne. Płaszczyzny szkicu i płaszczyzny konstrukcyjne. Operacje
Boole’a. Elementy prymitywne 3D i podstawowe operacje na nich. Elementy konstrukcyjne i
bazowe. Płaszczyzny, powierzchnie, węzły, profile. Układy współrzędnych. Modelowanie części i
złożenia urządzeń. Modele gięte lub tłoczone. Prezentacja modelu, rzuty eksplodujące, rzuty
klasyczne 2D na podstawie modeli 3D. Analiza części i złożeń.

Metody kształcenia

Pierwsza część semestru: Wprowadzenie do programu CATIA z wykorzystaniem środków
audiowizualnych. Praca z książkami. Indywidualna praca studenta podczas realizacji każdego
laboratorium. Druga część semestru: Student opracowuje samodzielnie projekt urządzenia
technicznego. Koniec semestru: prezentacja projektu i dyskusja w grupie.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną, liczona jest średnia arytmetyczna ze sprawdzianów
pisemnych lub odpowiedzi z każdego laboratorium. Ocena za prezentowane
na ostatnim laboratorium aspekty projektowania swojego urządzenia oraz
wynik dyskusji nad projektem poparte podstawową wiedzą z tego
przedmiotu.

Zaliczenie z oceną, liczona jest średnia ważona z ocen za:

samodzielnie zrealizowany projekt (w=0,4), prezentację i dyskusje nad projektem, w tym
omówienie trudniejszych aspektów powstałych przy projekcie (w=0,3). w=0,3
jest za wiedzę. ocenie podlega także stopień skomplikowania urządzenia, wykorzystane
bazy, zastosowane „triki” zastosowane poprawnie metody i narzędzia,
analiza krytyczna zastosowanych metod, udział w dyskusji końcowej w
grupie.

Literatura podstawowa

  1. Wyleżoł M., CATIA v5. Modelowanie i analiza układów kinematycznych, Wyd. HELION, 2007.
  2. Skarka W., Mazurek A., CATIA. Podstawy modelowania i zapisu konstrukcji, Wyd. HELION, 2005.
  3. Wyleżoł M., Modelowanie bryłowe w systemie CATIA. Przykłady i ćwiczenia. Wyd. HELION, 2002.
  4. Wełyczko A., CATIA V5. Przykłady efektywnego zastosowania systemu w projektowaniu mechanicznym, Wyd. HELION, 2005.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 24-04-2018 20:42)