SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ekologiczne aspekty projektowania - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ekologiczne aspekty projektowania
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KM-P-12_15
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Izabela Gabryelewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami projektowania które uwzględniaj aspekty środowiskowe. Student zapoznaje się z procesami projektowania ekologicznego które obejmują cały cykl istnienia wyrobu. Nabywa wiedzę potrzebą do minimalizowania zużycia surowców i energii już na etapie projektowania wyrobu.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Treść wykładowa: Ewolucja podejścia do ochrony środowiska, procesów produkcyjnych i metod projektowania. Narzędzia wspomagające środowiskową ocenę procesów wytwarzania. Kryteria wyboru technologii wytarzania. Proces wytwarzania wyrobu. Obieg zamknięty procesów produkcyjnych. Metodyka środowiskowej oceny cyklu istnienia wyrobów i technologii wytwarzania. Obciążenia środowiskowe wynikające z doboru materiałów i procesów technologicznych. Energochłonność jednostkowa i skumulowana. Emisja zanieczyszczeń do środowiska. Zaopatrzenie na wodę procesów produkcyjnych. Produkty i odpady stałe z etapów produkcyjnych. Emisja hałasu. Obciążenia środowiska w wyniku awarii przemysłowych. Przykład energetycznej i środowiskowej oceny rozwiązań technologii wytwarzania

Część projektowa: Wykonanie projektu koncepcyjnego – określenie kryteriów doboru technologii i materiału. Analiza warunków pracy – określenie pożądanych właściwości elementów lub narzędzi. Dobór możliwych technologii wytwarzania i grup materiałów. Oszacowanie wykonalności założeń projektowych z punktu widzenia technologicznego, ekonomicznego i ekologicznego. (temat projektu do wyboru przez prowadzącego przedmiot)

Metody kształcenia

Wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca samodzielna i zespołowa podczas opracowywania projektu

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena z wykładu jest określana na podstawie oceny z końcowego kolokwium.

Ocena z projektu jest określona na podstawie jego realizacji oraz sprawozdań/raportów/programów/plików będących efektem wykonania wszystkich przewidzianych do realizacji ćwiczeń.

Literatura podstawowa

1. Adamczyk W., Ekologia wyrobów – jakość, cykl Ŝycia, projektowanie, PWE, W-wa 2004

2. Adamczyk W. Ekologiczne problemy jakości wyrobów, Wyd. Naukowe PTTś , Kraków 2002

3. Feld M., Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn., Wyd. WNT, Warszawa 2000

Literatura uzupełniająca

1. Normy ISO serii 14000

2. Sala A., Zmniejszanie energochłonności. Międzynarodowe Centrum Naukowe Eksploatacji Majątku Trwałego, Radom 1993.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 24-04-2018 20:42)