SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Systemy wizyjne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Systemy wizyjne
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-MTR-P-12_15
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 0 0 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 0 0 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi strukturami systemów wizyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia umiejętności samodzielnego tworzenia przez słuchacza prostych
systemów wizyjnych.

Wymagania wstępne

Matematyka z elementami geometrii analitycznej, umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi, Matlab/Scilab.

Zakres tematyczny

Treść wykładowa:

zastosowanie systemów wizyjnych w technice. Ogólna struktura systemu wizyjnego oraz charakterystyka jego elementów. Zadania i rola  systemu wizyjnego w mechatronice. Problemy związane z projektowaniem i wykorzystaniem systemów wizyjnych. Algorytmy wstępnego przetwarzania obrazu oraz metody przetwarzania obrazów dla potrzeb pracy w czasie
rzeczywistym. Segmentacja i analiza obrazu. Pomiar cech obiektów oraz sposoby ich opisu. Metody kalibracji systemu wizyjnego. Lokalizacja obiektów. Zastosowanie układów sterowania wizyjnego do sterowania ruchem robotów stacjonarnych i mobilnych. Metody rozpoznawania obiektów.

Treść projektowa:

Realizacja projektu (indywidualna/zespołowa) automatyzacji prostego zadania manipulacyjnego uwzględniającego wykorzystanie systemu wizyjnego do do pozyskiwania i przetwarzania sygnałów niezbędnych do realizacji zadania.

 

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem technik multimedialnych. Praca indywidualna i zespołowa w trakcie realizacji projektów. Prezentacja rozwiązań, analiza i dyskusja nad uzyskanymi wynikami.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.
Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć,
 

Literatura podstawowa

 1. Choraś R. Komputerowa wizja. Metody interpretacji i identyfikacji obiektów, Warszawa Wydawnictwo EXIT, 2005
 2. Batchelor B. G., Whelan P.F., Intelligent vision systems for industry, 2002.
 3. Horn B. K. P. Robot Vision, MIT Press, McGraw-Hill, 1986,
 4. Jain R., Kasturi R., Schunck B., Machine vision, McGraw-Hill Inc. New York, 1996,
 5. Shapiro Linda, Computer vision and image processing, Academic Press, 1992,
 6. Tadeusiewicz R., Systemy wizyjne robotów przemysłowych, WNT, Warszawa, 1992,
 7. Wiatr K., Akceleracja obliczeń w systemach wizyjnych, WNT, Warszawa 2003,
 8. Pavlidis T., Grafika i przetwarzanie obrazów, WNT, Warszawa, 1987.
 9. Skarbek W., Metody reprezentacji obrazów cyfrowych, PLJ, Warszawa, 1993.
 10. Tadeusiewicz R., Korohoda P., Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów, FPT, Kraków, 1997.

Literatura uzupełniająca

 1. Gonzales R. C., Wintz P., Digital Image Processing, Addison-Wesley, London, 1977.
 2. Ballard D. H., Brown C. M., Computer Vision, Prentice-Hall, New York, 1982.
 3. Rosenfeld A., Kak A. C., Digital Picture Processing, Academic Press, New York, 1982.
 4. Ostrowski M. (red.), Informacja obrazowa, WNT, Warszawa, 1992.
 5. Watkins C.D. i in., Nowoczesne metody przetwarzania obrazu, WNT, Warszawa 1995.
 6. Woźnicki J., Podstawowe techniki przetwarzania obrazu, WKŁ, Warszawa, 1995

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Edward Tertel (ostatnia modyfikacja: 09-05-2018 11:13)