SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Obróbka cieplna i powierzchniowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Obróbka cieplna i powierzchniowa
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-TM-P-05_15
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Mariusz Michalski
  • dr inż. Remigiusz Romankiewicz
  • dr inż. Paweł Schlafka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest dostarczenie studentom podstawowej wiedzy na temat procesów obróbki cieplnej, cieplno-chemicznej i powierzchniowej części maszyn.

Wymagania wstępne

Nauka o Materiałach.

Zakres tematyczny

Treść wykładowa.

Miejsce obróbki cieplnej, cieplno-chemicznej i powierzchniowej we współczesnej technologii. Klasyfikacja i terminologia pojęć obróbki cieplnej. Grzanie i ośrodki grzejne. Chłodzenie i ośrodki chłodzące. Atmosfery ochronne i regulowane. Pomiar i regulacja potencjału węglowego. Obróbka cieplna zwykła: wyżarzanie, hartowanie, odpuszczanie, przesycanie i starzenie. Nawęglanie stali i obróbka cieplna po nawęglaniu. Azotowanie i węgloazotowanie stali. Wady obróbki cieplnej: pęknięcia hartownicze, niewłaściwa twardość, miękkie plamy, zmiany kształtów i wymiarów. Istota i cele obróbki powierzchniowej. Ogólna charakterystyka metod obróbki powierzchniowej. Powierzchniowe umacnianie zgniotowe. Galwanotechnika. Powłoki platerowane, natryskiwane cieplnie i nanoszone detonacyjnie. Technologie nowej generacji - obróbka laserowa, obróbka elektronowa, obróbka implantacyjna, obróbka jarzeniowa i techniki osadzania próżniowego metodami CVD, techniki osadzania próżniowego metodami fizycznymi – metody PVD.

Tematy ćwiczeń laboratoryjnych.

1. Wpływ szybkości nagrzewania i chłodzenia na temperaturę przemiany eutektoidalnej stali węglowej

2. Hartowność stali

3. Hartowanie martenzytyczne stali konstrukcyjnych

4. Wpływ temperatury i czasu wygrzewania na twardość odpuszczanych po zahartowaniu stali konstrukcyjnych 

5. Wady obróbki cieplnej

6. Ulepszanie cieplne brązów aluminiowych

7. Utwardzanie wydzieleniowe stopów aluminium

Temat projektu 

1. Projekt gniazda technologicznego obróbki cieplnej wskazanej części maszyny.

Metody kształcenia

Wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z literaturą fachową. Indywidualna oraz zespołowa realizacja ćwiczeń laboratoryjnych. Wykonywanie projektu 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.

Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczna z ocen za poszczególne formy zajęć.

Wykład – pozytywna ocena z egzaminu pisemnego.

Zajęcia laboratoryjne- warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń. Ocena końcowa uzależniona jest od cząstkowych ocen ze sprawozdania, odpowiedzi ustnej i aktywności na zajęciach

Projekt – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z  projektu gniazda technologicznego obróbki cieplnej wskazanej części maszyny

Literatura podstawowa

1. Materiały wykładowe

2. Kosowski A.: Metaloznawstwo i obróbka cieplna stopów odlewniczych. Wyd. Akapit, 2003

3. Rudnik S.: Metaloznawstwo, PWN, Warszawa 1994

4. Przybyłowicz K.: Metaloznawstwo, WNT, Warszawa 2000

5. Heat Treating Data Book. SECO/WARWICK. 2011. www.secowarwick.com/pl/promocja/ksiazka-o-obrobce-cieplnej-metali/

Literatura uzupełniająca

1.    Poradnik Inżyniera - Obróbka Cieplna Stopów Żelaza, wyd. NT, Warszawa 1977

2.    A. Moszczyński – Nawęglanie gazowe stali, wyd. WNT, Warszawa 1983

3.    T. Hryniewicz – Technologia Powierzchni i Powłok, wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin2004

4.    Nowoczesne Trendy w Obróbce Cieplnej, Materiały Seminaryjne Grupy Seco/Warwick, numery I-XI i bieżące

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Mariusz Michalski (ostatnia modyfikacja: 08-05-2018 12:55)