SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Komputerowe wspomaganie projektowania CATIA - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Komputerowe wspomaganie projektowania CATIA
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-TM-P-12_15
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Joanna Cyganiuk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z tworzeniem przestrzennych modeli i prototypów technologicznych narzędzi i urządzeń, z obliczeniami na prototypach, z analizą ich technologiczności (pod względem wykonania), z możliwościami prezentowania wirtualnego modelu i nadawania odpowiednich cech oraz z możliwościami generowania dokumentacji.

Wymagania wstępne

Mechanika techniczna, Wytrzymałość materiałów, Podstawy konstrukcji Maszyn, Zapis konstrukcji, Inżynieria wytwarzania, Komputerowe wspomaganie projektowania

Zakres tematyczny

Treść laboratoryjna: Wprowadzenie do systemu wspomagania projektowania. Funkcje i narzędzia modułów. Projekt koncepcyjny. Praca z cyfrową makietą modelu. Tworzenie przestrzennych modeli obiektów (wirtualnych odpowiedników). Automatyczne generowanie prostych modeli przestrzennych. Praca z modelem (materiał, cechy, obliczenia). Wizualne odzwierciedlenie wirtualnego prototypu (renderowanie). Generowanie dokumentacji technicznej. Analiza prototypu. Technologiczność modelu - wprowadzanie zmian konstrukcyjnych, Struktura przestrzenna prototypów narzędzi. Struktura przestrzenna prototypów urządzeń.

Metody kształcenia

Laboratoria prowadzone są z wykorzystaniem programów komputerowych - metody: zadania problemowe, analiza rozwiązań. Praca indywidualna oraz zespołowa w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie laboratorium.

Literatura podstawowa

  1. Michaud M., CATIA, Narzędzia i moduły, Helion, gliwice 2014,
  2. Skarka W., Mazurek A., CATIA., Podstawy modelowania i zapisu konstrukcji, Helion, Gliwice 2005
  3. Skarka W., CATIA V5: Podstawy budowy modeli autogenerujących, , Gliwice 2009,
  4. Wełyczko A., CATIA V5. Przykłady efektywnego zastosowania systemu w projektowaniu mechanicznym, Helion, Gliwice 2005,
  5. Wyleżoł M., Modelownie bryłowe w systemie CATIA - przykłady i ćwiczenia, HELION, Gliwice 2002,

Literatura uzupełniająca

  1. Chlebus E., Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji, WNT, Warszawa 2000,
  2. CAD/CAM/CAE – czasopismo,
  3. Kogent Learning Solutions INC., CATIA v6 Essentials, Jones & Bartlett Publishers, Burlington 2011,

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 08-09-2018 22:45)