SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Modelowanie i symulacja procesów technologicznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Modelowanie i symulacja procesów technologicznych
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-TM-P-13_15
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Joanna Cyganiuk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami modelowania matematycznego i fizycznego oraz z metodami i technikami symulacji procesów. Zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystania technik modelowania i symulacji dla procesów technologicznych.

Wymagania wstępne

Matematyka, Fizyka, Mechanika techniczna, Wytrzymałość materiałów, Podstawy konstrukcji maszyn, Zapis konstrukcji, Eksploatacja maszyn.

Zakres tematyczny

Treść wykładowa. Podstawowe pojęcia związane z modelowaniem i symulacją procesów: model, system, symulacja, proces. Budowa modelu. Rodzaje modeli i algorytmy modelowania procesów. Zagadnienia związane z matematycznym i fizycznym modelowaniem i symulacją procesów: typy danych i ich zbieranie, definiowanie parametrów i zmiennych, definiowanie problemu.  Aparat analizy wymiarowej, modelowanie za pomocą funkcji wymiarowych.. Metody formalizacji opisu procesu i obiektu. Modele obsługi masowej. Modelowanie sieciowe. Sieci Petriego. Harmonogramowanie. Modelowanie narzędzi i wyrobów z wykorzystaniem MES. Praktyczne przykłady stosowania omówionych metod modelowania dla procesów technologicznych kształtowania wyrobów i procesów organizacyjnych związanych z przygotowaniem produkcji i wytwarzaniem. Narzędzia informatyczne w modelowaniu i symulacji procesów.

Treść laboratoryjna: Tworzenie modeli wirtualnych, analiza wymiarowa i symulacja działania urządzeń stosowanych w obróbce metali. Zastosowanie modeli obsługi masowej – systemy obsługi masowej bez kolejki i z kolejkami. Zastosowanie MES w modelowaniu narzędzi i elementów stosowanych w obróbce kształtującej. Zastosowanie modeli sieciowych, w tym sieci Petriego w analizie pracy gniazd produkcyjnych. Harmonogramowanie - planowanie pracy urządzeń obróbczych i kształtujących dla wybranych wyrobów.

Metody kształcenia

Wykłady prowadzone z wykorzystaniem technik multimedialnych. Ćwiczenia laboratoryjne prowadzone są z wykorzystaniem programów komputerowych. Praca z literaturą fachową - podręczniki, czasopisma. Praca indywidualna oraz zespołowa w trakcie realizacji ćwiczeń laboratoryjnych. Prezentacja rozwiązań, dyskusja nad uzyskanymi rozwiązaniami oraz możliwościami ich modernizacji.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form. 

Literatura podstawowa

 1. Barker R., Longman C., Modelowanie funkcji i procesów, WNT, Warszawa 1996,
 2. Kacprzyk J., Modelowanie i optymalizacja: metody i zastosowania, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2002,
 3. Kasprzak W. Lysik B., Analiza wymiarowa: algorytmiczne procedury obsługi eksperymentu, WNT, Warszawa 1988.
 4. Krupa Krzysztof, Modelowanie symulacja i prognozowanie, WNT, Warszawa 2008,
 5. Milenin A., Podstawy metody elementów skończonych, Wydawnictwo AGH, Kraków 2010,
 6. Starke P. H., Sieci Petri: podstawy, zastosowania, teoria, PWN, Warszawa 1987,
 7. Zdanowicz R., Modelowanie i symulacja procesów wytwarzania, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007,

Literatura uzupełniająca

 1. Abramov S. A., Marinicev M. I., Polakov P. D., Metody analizy sieciowej w planowaniu i zarządzaniu, Wydawnictwo MON, Warszawa 1967,
 2. Gnedenko B.V. Kovalenko I. N., Wstęp do teorii obsługi masowej, PWN, Warszawa1971,
 3. Modelowanie inżynierskie – czasopismo,
 4. Oniszczuk W.: Metody modelowania, Wyd. Politechnika Białostocka, Białystok 1995,
 5. Zienkiewicz, O.C.; Taylor, R.L , Finite Element Method (5th Edition) Volume 1 - The Basis, Elsevier, Oxford 2000,
 6. Zienkiewicz, O.C.; Taylor, R.L. Finite Element Method (5th Edition) Volume 2 - Solid Mechanics y; Elsevier, Oxford 2000,

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 09-09-2018 00:06)