SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Automatyzacja maszyn wydobywczych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Automatyzacja maszyn wydobywczych
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-MiUW-P-05_18
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Piotr Gawłowicz, prof. UZ
 • dr inż. Joanna Cyganiuk
 • dr hab. inż. Piotr Kuryło, prof. UZ
 • dr inż. Edward Tertel
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami automatyzacji stosowanymi w procesach wydobywczych oraz w procesach eksploatacyjnych w tym zapoznanie z urządzeniami automatyzującymi procesy wiertnicze, eksploatacyjne i pomocnicze, oraz ze stosowaną aparaturą kontrolną oraz pomiarową.

Wymagania wstępne

Matematyka, Fizyka, Mechanika techniczna, Podstawy Konstrukcji Maszyn, Automatyka i Robotyk

Zakres tematyczny

Treść wykładowa:

Pojęcia podstawowe: podstawy budowy oraz klasyfikacja maszyn i urządzeń wiertniczych, wiertnice do otworów poszukiwawczych i eksploatacyjnych z gazem i z ropą. Maszyny wiertnicze do wierceń głębokich – poszukiwawczych i eksploatacyjnych: podstawy budowy, funkcje podzespołów. Pomiary parametrów technologicznych wiercenia, układów napędowych oraz sprzętu wiertniczego. Zasada działania układów automatyki i układów sterowania stosowanych w urządzeniach wiertniczych w tym budowa układów regulacji oraz stosowanych w tych układach urządzeń. Automatyzacja operacji procesów wiercenia. Automatyzacja układów wyciągowych wiertnic. Automatyzacja procesów zapuszczania oraz wyciągania kolumn rur wiertniczych. Automatyzacja procesu przedłużania oraz skracania przewodu wiertniczego. Budowa i automatyzacja systemów przygotowania płuczki wiertniczej. Wiercenie w skałach zwięzłych sposobem obrotowym skrawającym; konstrukcja, budowa i automatyzacja pracy maszyn do wiercenia obrotowego skrawającego. Wiercenie w skałach zwięzłych sposobem obrotowo-udarowym; konstrukcja, budowa i automatyzacja pracy wiertnic z górnym oraz z dolnym młotkiem. Elementy oraz urządzenia do separacji zwiercin z płuczki powietrznej i automatyzacja ich pracy. Konstrukcja, budowa oraz automatyzacja pracy wiertnic do wykonywania studni. Sterowanie oraz układy sterowania zespołów głowic przeciwerupcyjnych. Automatyzacja prac pomocniczych na wiertni.

Treść laboratoryjna:

Zapoznanie się z budową maszyn i urządzeń wiertniczych na wiertni, analiza podstawowych parametrów tych urządzeń. Pomiary parametrów wiercenia. Analiza działania układów sterowania oraz układów napędowych wiertnic oraz sprzętu pomocniczego. Analiza działania zautomatyzowanych układów sterowania procesami wiercenia. Analiza działania zautomatyzowanych układów wyciągowych wiertnic. Analiza układów automatyzujących prace maszyn wiercących obrotowo-skrawających oraz z dolnym młotkiem. Metody automatyzacji urządzeń do separacji zwiercin – analiza działania układów, podstawowe parametry. Urządzenia automatyzujące prace pomocnicze – analiza budowy i parametry działania.

Treść projektowa:

Analiza zasad projektowania maszyn wydobywczych, funkcjonalności, budowy maszyn i urządzeń. Analiza działania podstawowych układów automatyki stosowanych w maszynach wydobywczych. Analiza podstawowych parametrów maszyn wydobywczych i ich niezawodności..Analiza zautomatyzowanych urządzeń pomocniczych stosowanych w maszynach wydobywczych.

 

Metody kształcenia

Wykłady prowadzone są z wykorzystaniem technik multimedialnych. Praca z literaturą fachową - podręczniki, czasopisma.

Laboratoria prowadzone są w terenie na wiertni lub w przystosowanych pracowniach dydaktycznych z zastosowaniem specjalistycznego wyposażenia.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.

Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

 1. Szlagowski J.,Automatyzacja pracy maszyn roboczych. Metodyka i zastosowania, Warszawa, WKŁ 2010,
 2. Szostak L., Wiertnictwo, Warszawa, WG 1989,
 3. Szostak L., Chrząszcz W., Wiśniowski R.: Narzędzia wiercące. Wydawnictwo AGH, Kraków 1996
 4. Wojnar K., Wiertnictwo. Technika i technologia, PWN, Warszawa–Kraków 1999,
 5. Zeszyty naukowe AGH. Wiertnictwo, Nafta i Gaz. Kraków,

Literatura uzupełniająca

 1. Czasopismo: Hydraulika i Pneumatyka,
 2. Czasopismo: Napędy i Sterowanie,

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Piotr Kuryło, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 10-09-2018 21:23)