SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Projekt przejściowy I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Projekt przejściowy I
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-MiUW-P-07_18
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Joanna Cyganiuk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest nauka rozwiązywania prostych i złożonych zadań projektowych z zakresu maszyn i urządzeń wydobywczych oraz pracy w zespole kierowanym przez lidera, wykorzystując do tego zdobytą podczas studiów wiedzę teoretyczną i praktyczną. Dodatkowym celem jest zdobycie umiejętności rozwiązywania problemów projektowych samodzielnie oraz w grupie, stosując kreatywne podejście do problemu projektowego.

Wymagania wstępne

Elektrotechnika i elektronika, Podstawy automatyki, Podstawy mechatroniki, Podstawy konstrukcji Maszyn, Wytrzymałość materiałów, Techniczne środki automatyzacji procesów wytwórczych, Technologiczne systemy transportu bliskiego i magazynowania, Układy napędowe maszyn, Komputerowe wspomaganie projektowania AutoCAD I, Komputerowe wspomaganie projektowania AutoCAD II, umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi,

Zakres tematyczny

Realizacja projektu w zespole, koordynowanym przez lidera dla wybranych problemów projektowych z zakresu maszyn i urządzeń wydobywczych, transportu urobku, wykonywania odwiertów oraz automatyzacji tych procesów w tym doboru odpowiednich napędów i zabezpieczeń. Projekt obejmuje stworzenie alternatywnych koncepcji rozwiązania, wybór najlepszej koncepcji oraz uzasadnienie wyboru, dobór materiałów, urządzeń, napędów, sterowania w tym algorytmu, oraz wykonanie obliczeń niezbędnych do realizacji projektu. Wykorzystanie narzędzi informatycznych w projektowaniu i modelowaniu. Stworzenie wirtualnego prototypu projektowanych urządzeń.

Metody kształcenia

Praca z literatura fachową. Praca zespołowa w trakcie wykonania zadań projektowych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z projektu.

Literatura podstawowa

 1. Antoniak J., Przenośniki taśmowe w górnictwie podziemnym i odkrywkowym, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2007,
 2. Łastowiecki J., Napędy elektryczne w automatyce i robotyce, Wydawnictwo Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2011,
 3. Kotnis G., Budowa i eksploatacja układów hydraulicznych w maszynach, KaBe, Krosno 2011,
 4. Osiński Z., Podstawy konstrukcji maszyn, PWN, Warszawa 2010,
 5. Osiecki A. , Hydrostatyczny napęd maszyn, WNT, Warszawa 1998,
 6. Stryczek S. Napęd hydrostatyczny Tom I i II, WNT, Warszawa 2005;
 7. Tomasiak E. Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne. Gliwice Politechnika Śląska, 2001,

Literatura uzupełniająca

 1. Antoniak J., Obliczenia przenośników stosowanych w górnictwie, Wydawnictwo Śląsk, Katowice, 1964,
 2. Goździecki M. Świątkiewicz, Przenośniki, WNT, Warszawa 1979,
 3. Goźlińska E., Maszyny elektryczne, WSiP, Warszawa 2015,
 4. Niezgodziński M., Wzory, wykresy i tablice wytrzymałościowe, WNT, Warszawa 2013,
 5. Wyciszczok S., Maszyny i urządzenia górnicze Część 1 i 2, REA, Warszawa 2011,

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 09-10-2018 16:00)