SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PW7a - Muzealnictwo i preparatyka zoologiczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PW7a - Muzealnictwo i preparatyka zoologiczna
Kod przedmiotu 13.9-WB-Biol2P-Muz.prep.zoo.-S16
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem kształcenia jest omówienie roli muzealnictwa przyrodniczego oraz podstaw prawnych muzealnictwa. Przedstawienie zarysu historycznego preparatyki zoologicznej na świecie i w Polsce. Omówienie roli preparatów zoologicznych w edukacji oraz poszerzaniu wiedzy. Omówienie podstawowych sposobów zbioru i konserwacji kręgowców i bezkręgowców. Przygotowywanie zbiorów muzealnych.

Wymagania wstępne

Znajomość materiału z zakresu zoologii bezkręgowców i zoologii kręgowców.

Zakres tematyczny

Preparowanie okazów do wystaw muzealnych. Funkcje magazynów przyrodniczych. Przechowywanie zbiorów oraz związane z tym regulacje prawne. Sposoby etykietowania i opisywania zbiorów. Pojęcia: okaz typowy, holotyp, lektotyp, neotyp, plezjotyp, alotyp. Sposoby aranżacji wystaw przyrodniczych. Metodyka sporządzania dermopalastów. Przygotowywanie preparatów edukacyjnych. Sposoby prezentacji preparatów anatomicznych. Podstawy przygotowywania plastynatów.

Metody kształcenia

metoda podająca: prezentacja multimedialna, metoda praktyczne: praca z preparatami.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Student powinien uczestniczyć aktywnie w zajęciach oraz poprawnie wykonać preparaty zoologiczne.

Student powinien zdać egzamin w formie testu (test otwarty, 20-30 pytań)

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 40 35
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 35 40
Łącznie 75 75
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 2
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

  1. Falniowski A. Techniki zbioru, utrwalania i konserwacji zwierząt. WUW. Warszawa 2007.
  2. Nowak R., Fischer M. Kunszt preparatorstwa. Naturkundmuseum Erfurt, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Kazimierz Dolny 2007.
  3. Łącki A. Preparowanie trofeów myśliwskich. PWRiL. Warszawa 1991.
  4. Wiktor A. Przewodnik po wystawach Muzeum Przyrodniczego we Wrocławiu. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław 1991.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jan Cichocki (ostatnia modyfikacja: 11-05-2018 11:21)