SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PW11b - Birds and people - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PW11b - Birds and people
Kod przedmiotu 13.9-WB-Biol2P-B.people-S16
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. Joerg Boehner, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Students should understand the special relationship between birds and humans including commercial interest, birds as pest species, and domestication; birds and humans sharing the same habitat, especially cities; conservation efforts; the role of birds in science. Students should develop a good understanding of the most important terms of the course’s topic in English and to analyze respective English literature; develop a detailed research proposal of a  self-chosen aspect of the relationship of birds and people; conduct field work and sample data, by using a variety of methods (survey, behavioural observations, questionnaires); discuss own research results in the context of the current scientific knowledge. Students should be able to work in groups; exchange effectively ideas and own research results with other groups; present project work in front of class.

Wymagania wstępne

Basic knowledge of ecology (as taught in an introductory course)

Zakres tematyczny

Commercial interest of humans in birds (hunting, breeding, trade, bird watching), domestication, conflicts between humans and birds sharing the same habitat (especially cities), humans as drivers of birds’ extinction, conservation efforts, birds as subjects in scientific research, ornithology as „scientia amabilis”.

Metody kształcenia

Lecture, multimedia presentations, practical field work, seminar work (literature)

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Participation in project group work and final presentation of project results. Grades depend on quality of group work and presentations: 5.0 - excellent  work and presentation, meets highest standard; 4.0 - good work and presentation, minor flaws; 3.0 - acceptable work and presentation, must be improved in several important aspects; 2.0 - not acceptable.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 40 30
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 60 70
Łącznie 100 100
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 3
Łącznie 4 4

Literatura podstawowa

1. Kelcey, J. & G. Rheinwald (2005): Birds in European Cities. Ginster.

2. Podulka, S., R.W. Rohrbaugh Jr. & R. Bonney (2004): Handbook of Bird Biology, 2nd ed. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca (N.Y.).

3. Dudek, K., L. Jerzak & P. Tryjanowski (2016): Zwierzęta Konfliktowe w Miastach. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.

Literatura uzupełniająca

Articles from scientific journals, presented at the beginning of the course

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Renata Grochowalska (ostatnia modyfikacja: 26-05-2018 21:35)