SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Kognitywne przetwarzanie informacji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Kognitywne przetwarzanie informacji
Kod przedmiotu 15.9-WH-DiksP-KPI-Ć-S14_pNadGen9JZ0T
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ
 • dr Krystian Saja
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Poszerzenie wiedzy studentów w zakresie kognitywnych procesów przetwarzania informacji oraz ich znaczenia i zastosowania w pracy dziennikarskiej.

Poszerzenie umiejętności kreatywnego myślenia.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

 1. Zmiana punktu odniesienia. Postawa zewnętrznego obserwatora w pracy dziennikarskiej.
 2. Podstawowa terminologia kognitywna i znaczenie kognitywistyki w pracy dziennikarza.
 3. Znaczenie psychologii pamięci w procesie tworzenia baz danych, magazynowania, przetwarzania i udostępniania informacji.
 4. Autonomiczne i subsymboliczne systemy przetwarzanie informacji.
 5. Zadania reprezentacji neuronowych i map mentalnych w systemie przetwarzania informacji.
 6. Znaczenie uniwersalnych kodów kognitywnych w procesie nabywania i przetwarzania informacji.
 7. Algorytmy, uniwersalia i skróty kognitywne.
 8. Rola memów mentalnych w odczytywaniu i konstruowaniu rzeczywistości oraz ich znaczenie w pracy dziennikarza.
 9. Schemat kognitywnego przetwarzania informacji i jego znaczenie w pracy dziennikarskiej (komunikacja, mutacja, przestrzenie generyczne, układy wiążące oraz szeregujące informacje).
 10. Znaczenie przedmiotów mentalnych oraz kognitywnej metafory w procesie budowania przekazu medialnego.
 11. Granice między światem realnym a mentalnym oraz ich wpływ na akredytację informacji.
 12. Rozpoznawanie siły informacyjnej i kierunku przekazu medialnego na podstawie kształtów, kolorów oraz miejsca w systemie komunikacyjnym.
 13. Konstruowanie celowe informacji z wykorzystaniem narzędzi kognitywnych (torowanie, blending i de-blending, mapy mentalne, percepcja zmysłowa - kształt, kolor, dźwięk).

Metody kształcenia

pogadanka heurystyczna, dyskusja, praca z tekstem źródłowym, analiza projektu

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

obecność i aktywny udział w zajęciach, zadnie egzaminu

Literatura podstawowa

 1.  

 2. Brożek B., Granice interpretacji, Kraków 2016.
 3. Brożek B., Hohol M., Umysł matematyczny, Kraków 2014.
 4. Causse J.-G., Niesamowita moc kolorów, przeł. M. Chojnacki, Katowice 2015.
 5. Chalmers D., Świadomy umysł, przeł. M. Miłkowski, Warszawa 2010.
 6. Dennett D. C., Świadomość, przeł. E. Stokłosa, Kraków 2016.
 7. Frutiger A., Człowiek i jego znaki, Warszawa 2003.
 8. Gazzaniga M. S., Kto tu rządzi – ja czy mój mózg? Neuronauka a istnienie wolnej woli, przeł. A. Nowak, Sopot 2013.
 9. Jagodzińska M., Psychologia pamięci. Badania, teorie, zastosowania, Gliwice 2008.
 10. Kognitywizm w poetyce i stylistyce, pod red. G. Habrajska, J. Ślósarska, Kraków 2006.
 11. Kuckenburg M., Pierwsze słowo. Narodziny mowy i pisma, Warszawa 2006.
 12. Kufel S., Wprowadzenie do literaturoznawstwa kognitywnego, Zielona Góra 2011.
 13. M. Spitzer, Jak uczy się mózg?, przeł. M. Guzowska-Dąbrowska, Warszawa 2007.
 14. Metodologiczne i teoretyczne problemy kognitywistyki, pod red. J. Woleński, A. Dąbrowski, Kraków 2014.
 15. Moalem S., Dziedzictwo. Jak twoje geny wpływają na ciebie i jak ty wpływasz na swoje geny, przeł. W. Czajczyńska, Łódź 2014.
 16. Saja K., Obserwator wobec barier poznawczych, „In gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką” , nr 9, 2015, s. 177-197.
 17. Saja K., Wampir w świecie antropii. Kognitywizmsubsymboliczny w literaturoznawstwie, Kraków 2017.
 18. Searle J. R., Umysł. Krótkie wprowadzenie, przeł. J. Karłowski, Poznań 2010.
 19. Sperber D., Wilson D., Pragmatyka, modularność i czytanie w umyśle, [w:] Mózg i jego umysły. Studia z kognitywistyki i filozofii umysłu 2, red. W. Dziarnowska, A. Klawiter, Poznań 2006.

Literatura uzupełniająca

 1. Deutsch D., Struktura rzeczywistości, przeł. J. Kowalski-Gliman, Warszawa 2007.
 2. Dunbar R., Nowa historia ewolucji człowieka, przeł. B. Kucharzyk, Kraków 2014.
 3. Eller J. D., Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy, Kraków 2012.
 4. Harel D., Rzecz o istocie informatyki. Algorytmika, przeł. Z. Weiss, P. Carlson Warszawa 1992.
 5. La Metrrie J. O., Człowiek - maszyna, przeł. S. Rudniański, Warszawa 1984.
 6. Płuciennik J., Literatura, głupcze! Laboratorium nowoczesnej kultury literackiej, Kraków 2009.
 7. Tegmark M., Nasz matematyczny Wszechświat. W poszukiwaniu prawdziwej natury rzeczywistości, przeł. B. Bieniuk, E. L. Łokas, Warszawa 2015.
 8. Wilson E. O., Konsiliencja. Jedność wiedzy, przeł. J. Mikos, Poznań 2002.
 9. Zymbertowicz A., Samobójstwo oświecenia? Jak neuronauka i nowe technologie pustoszą ludzki świat, Kraków 2015.
 10. Teksty medialne do wyboru przez prowadzącego i słuchaczy.

Uwagi

Jest to przedmiot obowiązkowy w ramach specjalizacji broker informacji.


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 26-11-2020 15:01)