SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Kultura wypowiedzi dziennikarskiej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Kultura wypowiedzi dziennikarskiej
Kod przedmiotu 09.3-WH-DiksP-KWD-L-S14_pNadGen68IFO
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Monika Kaczor, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wiedza: zapoznanie z podstawowym pojęciami kultury języka (błąd, usterka językowa, uzus, norma, kryteria poprawności językowej), zapoznanie z poradnictwem językowym i sposobem korzystania ze słowników poprawnościowych, poradni językowych itp., zapoznanie ze zjawiskami degradacji kultury i języka polskiego pod wpływem rozwoju elektronicznych środków komunikacji. Umiejętności: rozpoznawanie typowych zjawisk i błędów językowych, które zakłócają komunikację w przekazach medialnych, budowanie komunikatów językowych ze szczególnym uwzględnieniem roli mediów w kształtowaniu wzorców językowych i świadomości językowej Polaków . Kompetencje: kształtowanie świadomości podnoszenia poziomu sprawności językowej i  wrażliwości językowej studentów, kształtowanie świadomości wpływu i roli dziennikarza na upowszechnianie wzorców językowych, kształtowanie potrzeby podnoszenie  świadomości i sprawności językowej Polaków.

 

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1.    Znaczenie terminu kultura języka. System języka, norma, uzus, tekst. Kodyfikacja i jej stosunek do uzusu i systemu. Typy innowacji językowych. Innowacja i błąd.
2.    Rozdaje i typy błędów językowych – z naciskiem na zjawiska w mediach współczesnych..
3.    Kultura języka jako jeden z podstawowych składników kultury narodowej.
4.    Kultura języka a media. Znaczenie kultury języka w komunikacji społecznej.
5.    Zasady oceny normatywnej. Kryteria poprawności językowej, ich hierarchia i zakres stosowania.
6.    Grzeczność językowa, etykieta językowa – w odbiorze społecznym, w komunikacji interpersonalnej i społecznej.
7.    Kolokwializacja, demokratyzacja, konsumpcjonizm w języku mediów.
8.    Wpływy i wyrazy obce w języku polskim (miejsce zapożyczeń w systemie języka).
9.    Moda językowa.
10.    Poradnictwo językowe w Polsce: ośrodki świadomej pracy nad kulturą współczesnej polszczyzny, podstawowe publikacje normatywne. Miejsce poradnictwa w mediach.
11.    Słowniki a kultura.  Słowniki współczesnego języka polskiego. Słowniki poprawnościowe i specjalistyczne.
12.    Umiejętność pracy ze słownikiem. Charakterystyka wybranych słowników. Budowa artykułu.

 

Metody kształcenia

metody problemowe, dyskusja, analiza zasobów medialnych, prezentacje

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

ocena aktywności na zajęciach, ocena wykonywania ćwiczeń praktycznych, prezentacja projektu

Literatura podstawowa

1.    Jadacka J., Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2005.
2.    Bugajski M., Językoznawstwo normatywne, Warszawa 1993.
3.    Buttler D., Kurkowska H., Satkiewicz H., Kultura języka polskiego, t. I i II, Warszawa 1986, 1987.
4.    Język w komunikacji, red. G. Habrajska, t. 1-3, Łódź 2001.
5.    Język w mediach elektronicznych, red. J. Podracki, E. Wolańska, Semper, Warszawa 2008.
6.    Polszczyzna 2000, red. W. Pisarek, Ośrodek Badań Prasoznawczych, Kraków 1999.
7.    Markowski A., Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2005.
8.    Polszczyzna w komunikowaniu publicznym, red. W. Gruszczyński, J. Bralczyk, G. Majkowska, Warszawa 1999.
9.    Piotrowski T., Słowniki języka polskiego, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2, Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Wrocław 1993, s. 424-437.

 

Literatura uzupełniająca

1.    Kołodziejek E., Walczymy z bykami, Warszawa 2010. 
2.    Bralczyk J., Mówi się. Porady językowe profesora Bralczyka, Warszawa 2008.
3.    Jak pisać? Razem czy osobno? Poradnik ze słownikiem, pod red. E. Polańskiego, A. Skudrzykowa, Warszawa 2011.
4.    Miodek J., Kultura języka w teorii i praktyce, Wrocław 1983.
5.    Mówimy uprzejmie. Poradnik językowego savoir-vivre'u, pod red. M. Marcjanik, Warszawa 2010.
6.    Piszemy poprawnie. Poradnik językowy PWN, pod red. A. Kubiak – Sokół, Warszawa 2012.
7.    Poprawnie po polsku, Poradnik językowy PWN, pod red. A. Kubiak – Sokół, Warszawa 2007.

 

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:35)