SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarys historii Polski i świata - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarys historii Polski i świata
Kod przedmiotu 08.3-WH-DiksP-ZHI-Ć-S14_pNadGen2UUH1
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Ireneusz Wojewódzki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wiedza: zapoznanie studenta z przełomowymi wydarzeniami w historii Polski i świata od końca XIX w. oraz ich znaczeniem dla rozwoju obecnej sytuacji społecznej i politycznej.

Umiejętności: kształtowanie umiejętności formułowania ocen historycznych, poszukiwania i analizy źródeł z zakresu historii XIX i XX wieku, rozwinięcie umiejętności prowadzenia dyskusji, precyzyjnego formułowania problemów i argumentowania.

Kompetencje: uwrażliwienie studenta na kwestię znaczenia historii dla tożsamości narodowej, a także na manipulacje faktami historycznymi.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

 1. Bić się czy nie bić? Powstanie styczniowe 1863-1864 jako wyraz dylematów Polaków w XIX wieku.
 2. Na drodze ku potędze: Stany Zjednoczone w II poł. XIX wieku.
 3. Polityka Bismarcka: przykład tryumfu siły czy realizmu politycznego?
 4. Wielka Wojna (1914-1918) jako przełom w historii świata.
 5. Bitwa Warszawska 1920 r.
 6. Początki totalitaryzmu w XX wieku.
 7. Kampania Polska 1939 r.
 8. Wokół sporów o powstanie warszawskie 1944.
 9. Konferencja jałtańska i początek dwubiegunowego podziału świata.
 10. Procesy dekolonizacyjne po drugiej wojnie światowej.
 11. „Zimna wojna”.
 12. Konflikt izraelsko-arabski.
 13. Polska ludowa: od stalinizmu do „okrągłego stołu”.

Metody kształcenia

Dyskusja, praca z tekstem źródłowym, projekt - prowadzący podaje temat projektu, czas na wykonanie zadania i sposób prezentacji wyników poszukiwań; metody aktywnego opisu, konsultacje indywidualne

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest zdobycie minimum 12 punktów. Udział w dyskusji i merytoryczne przygotowanie do zajęć są oceniane w skali 0-3 pkt za każde zajęcia. Realizacja projektu jest oceniana w skali 0-10 punktów.

Punkty przeliczane są na ocenę przy zaliczeniu, według skali: 0-11 pkt – brak zaliczenia, 12-15 – dostateczny, 16-19 – dobry, 20 i więcej – bardzo dobry.

W przypadku braku aktywności brakujące punkty muszą zostać zdobyte na konsultacjach indywidualnych.

Literatura podstawowa

 1. Historia polityczna świata XX wieku, t.1: 1900-1945, t. 2.: 1945-2000,  pod red M. Bankowicza, Kraków 2004.
 2. A. L. Sowa, Cz. Brzoza, Historia Polski 1918-1945, Kraków 2006.
 3. A. L. Sowa, Historia polityczna Polski 1944-1991, Kraków 2011.

Literatura uzupełniająca

 1. A. Czubiński, Historia powszechna XX wieku, Poznań 2006.
 2. R. Kaczmarek, Historia Polski 1914-1989, Warszawa 2010.
 3. A. Paczkowski, Pół wieku dziejów Polski, Warszawa 2006.
 4. W. Roszkowski, Historia Polski 1914-2005, Warszawa 2006.
 5. J. Tyszkiewicz, E. Czapiewski, Historia powszechna. Wiek  XX, Warszawa 2010.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:35)