SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarys rozwoju mediów / media regionalne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarys rozwoju mediów / media regionalne
Kod przedmiotu 15.1-WH-DiksP-ZRM-W-S14_pNadGenXBKM0
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wiedza: zapoznanie studenta z drogą rozwojową mediów, w tym w szczególności regionalnych, funkcje mediów w regionie. Umiejętności: rozpoznawanie zasad i mechanizmów współczesnych mediów w regionie. Kompetencja: właściwa analiza rozwoju mediów w regionie; wykorzystywanie metod i technik medialnych do prezentacji problemów regionu.

Wymagania wstępne

Teoria komunikacji społecznej i medialnej, Teoria komunikacji społecznej i medialnej.

Zakres tematyczny

 1. Regionalizm i lokalizm a tożsamość regionalna oraz lokalna.

 2. Pojęcie i podział mediów regionalnych oraz lokalnych.

 3. Komunikowanie i media regionalne/lokalne w społeczeństwie obywatelskim oraz informacyjnym.

 4. Komunikowanie się władzy ze społeczeństwem w Polsce po II wojnie światowej a media regionalne i lokalne.
 5. Media regionalne w Polsce po 1989 roku: prasa i radio.

 6. Media regionalne w Polsce: telewizja i internet.

 7. Rozwój mediów lokalnych w Polsce po 1989 roku: prasa i radio.

 8. Rozwój mediów lokalnych w Polsce po 1989 roku: telewizja i internet.

 9. Zmiana funkcji mediów regionalnych i lokalnych po 1989 roku oraz związane z tym zagrożenia.

 10.  

  Rozwój prasy na Ziemi Lubuskiej po 1945 roku i jej rola w budowaniu tożsamości regionalnej.

  11. Rozgłośnia Polskiego Radia w Zielonej Górze oraz radia niepubliczne po 1989 roku.

Metody kształcenia

Wykład, dyskusja, praca z książką

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

przedstawienie pracy pisemnej

Literatura podstawowa

1. Dzienniki regionalne w Polsce, red. P. Kuca, W. Furman, K. Wolny-Zmorzyński, Rzeszów 2014

2. Gierula M., Polska prasa lokalna 1989-2000. Typologia i społeczne funkcjonowanie, Katowice 2005.

3. Kowalczyk R., Media lokalne w Polsce, Poznań 2009.

4. Kowalczyk R., O mediach lokalnych, regionie i regionalizmie, Poznań 2015.

5. Media w życiu publicznym – wybrane aspekty, red. A. Bałczyńska-Kosman, Poznań 2010.

6. Piasecki A. K., Lubuska czwarta władza. Środki społecznej komunikacji w województwie lubuskim, Zielona Góra 2000.

7. Przemiany mediów regionalnych i lokalnych, red. W. Furman, P. Kuca, Rzeszów 2015.

8. Radio i gazety. Transformacja polskich mediów regionalnych po 1989 roku, red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, B. Nierenberg, J. Marszałek-Kawa, Toruń 2010.

9. Radio w cyfrowym świecie. Regionalne rozgłośnie radiowe, red. M. Łyszczarz, M. Sokołowski, Olsztyn 2016.

   

Literatura uzupełniająca

1. Ciesielski W. J., Prasa na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1950, https://zbc.uz.zgora.pl/dlibra/publication/59657/edition/51260/content?ref=desc

2. Grębecka Z., Propaganda w PRL, https://media.ceo.org.pl/sites/media.ceo.org.pl/files/material_ekspercki_propaganda_w_prl.pdf

3. Kowalczyk R., Miejsce i rola mediów lokalnych we współczesnym społeczeństwie informacyjnym, http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_ssp_2011_1_04/c/10187-9769.pdf

4. Kamińska-Szmaj I., Język polityki na tle przemian kulturowych, „Język a kultura”, 2008, t. 20.

5. Szynol A., Funkcje mediów lokalnych w teorii i praktyce, „Dziennikarstwo i media”, t. 3, 2012 r.

6. Wasilewski K., Rola prasy lokalnej w procesie budowania tożsamości „małych ojczyzn” na przykładzie Ziemi Lubuskiej 1945-1999, https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/2858/1/Krzysztof Wasilewski - Rola prasy lokalnej w procesie budowania tożsamości małych ojczyzn.pdf

7. Zabijanie słowa. O cenzurze w PRL, https://www.polska1918-89.pl/pdf/zabijanie-slowa.-o-cenzurze-w-prl,5695.pdf

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 10-10-2020 10:52)