SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Kreatywne pisanie reportażu literackiego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Kreatywne pisanie reportażu literackiego
Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlP-PKP-KPR-L-S14_pNadGenPRM9C
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Dorota Kulczycka, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zasadniczym celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z regułami tworzenia reportażu rozumianego jako gatunek dziennikarski, a tym bardziej jako gatunek publicystyczno-literacki. Studenci poznają różne odmiany reportażu. Szczególną uwagę skupią na wyznacznikach reportażu społeczno-obyczajowego i podróżniczego. Na kolejnych zajęciach opanują warsztat pisarski nie tylko ze strony teoretycznej, ale również praktycznej – zanalizują kilka reportaży należących do klasyki gatunku, ale także nauczą się te formy tworzyć.  

Wymagania wstępne

brak

 

 

Zakres tematyczny

 1. Początki i historia reportażu literackiego.
 2. Reportaż publicystyczno-literacki – wyznaczniki gatunkowe.
 3. Klasycy gatunku.
 4. Odmiany reportażu (społeczno-obyczajowy, podróżniczy, wojenny, sądowy, sportowy i in.).
 5. Warunki tworzenia dobrego reportażu. 

Metody kształcenia

pogadanka heurystyczna, rozmowa nauczająca, dyskusja, ćwiczenia praktyczne z pisania reportaży (projekt), analiza tekstów źródłowych, praca indywidualna i praca zespołowa, debata

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Przygotowanie do zajęć i aktywny w nich udział; zaliczenie kolokwiów; przedstawienie prac zaliczeniowych i projektu końcowego.   

Literatura podstawowa

 

 1. 100/XX. Antologia polskiego reportażu XX wieku, pod red. M. Szczygła, t. 1-2, Wydawnictwo Czarne 2014.
 2. E. Bańkowska, J. Jagodziński, E. Kozłowska, A. Mikołajczuk, E. Wolańska, A. Wolański, H. Wszeborowska, Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, pod red. E. Bańkowskiej i A. Mikołajczuk, Warszawa 2003, [tu:] rozdz. 9, A. Mikołajczuk, Reportaż – uobecnienie prawdy o człowieku i świecie, s. 221-267.
 3. M. Szczygieł, Najkrótszy kurs świata, jak napisać reportaż, strona internetowa: http://www.mariuszszczygiel.com.pl/550,blog/najkrotszy-kurs-swiata,-jak-napisac-reportaz
 4. K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, W. Furman, Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język, Warszawa 2006.
 5. K. Wolny-Zmorzyński, Reportaż - jak go napisać? (wydanie zmienione i uzupełnione). WSiP. Warszawa 2004.
 6. Wybrana prasa (również XIX-wieczna, wskazująca na początki i rozwój gatunku). 

 

Literatura uzupełniająca

 1. Uzgodniony ze studentami reportaż bądź zbiór reportaży Krzysztofa Kąkolewskiego.  
 2. Wybrany utwór Ryszarda Kapuścińskiego oraz K. Wolny-Zmorzyński, O twórczości Ryszarda Kapuścińskiego. Próba interpretacji. Rzeszów 1998; tegoż, Wobec świata i mediów: Ryszarda Kapuścińskiego dylematy dziennikarskie, literackie, społeczno-polityczne. Kraków 1999.
 3. I. Michalewicz, Życie to za mało. Notatki o stracie i poszukiwaniu nadziei (zbiór reportaży), Warszawa 2014.    
 4. U. Glensk, Po Kapuścińskim. Szkice o reportażu, Kraków 2012.
 5. Strona internetowa:  http://www.sciaga.pl/tekst/80931-81-jak_napisac_reportaz
 6. E. Bryll, M. Goraj-Bryll, Irlandia. Celtycki splot, Poznań 2010.
 7. A. Łojek, Belfast. 99 ścian pokoju, Wołowiec 2015.
 8. D. i I. Machalowie, Hemigway reporter, przeł. A. Czcibor-Piotrowski, Katowice 1986.

 

Uwagi

Jest to przedmiot obowiązkowy w ramach specjalizacji pisanie kreatywne.


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:35)