SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Schematy fabularne literatury popularnej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Schematy fabularne literatury popularnej
Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlP-PKP-SFL-W-S14_pNadGenMS2C1
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. Bogdan Trocha
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Zasadniczym celem wykładów jest ukazanie specyfiki mechanizmów kulturowych i teoretycznoliterackich konstytuujących kanon poetyki wykorzystywanej w głównych gatunkach tej literatury. Zaprezentowane zostaną mechanizmy pierwotne wyróżniające powieść popularną XIX i XX wieku od literatury głównego nurtu. Przedstawione zostaną wybrane schematy fabularne funkcjonujące w podstawowych gatunkach oraz subgatunkach literatury popularnej oraz mechanizmy rządzące zachodzącymi w nich przemianami. Omówiona zostanie specyfika poetyki powieści literatury popularnej XIX, XX i XXI wieku. Ukazane zostaną literackie i pozaliterackie mechanizmy rządzące ewolucją poetyki tych powieści w tym reguły rządzące kreowaniem światów przedstawionych, operowaniem renarracjami, budowaniem postaci a także wykorzystywaniem suspensu, tajemnicy i technologii w kreowaniu fabuły. 

Wymagania wstępne

zaliczenie wykładów z teorii recepcji i oddziaływania tekstu literackiego

Zakres tematyczny

 1. Cechy fabularne romansu zbójeckiego.
 2. Schematy fabularne powieści detektywistycznej i kryminalnej.
 3. Różnice pomiędzy thrillerem a kryminałem na poziomie strukturalnym.
 4. Cechy fabularne horroru.
 5. Poetyka grozy wg Stephena Kinga.
 6. Poetyka wczesnej powieści science-fiction.
 7. Schematy fabularne s-f wg Stanisława Lema.
 8. Schematy mityczne w literaturze mythopoeicznej.
 9. Poetyki postmodernistyczne w literaturze popularnej.
 10. Czas i przestrzeń w powieści popularnej.
 11. Typologia bohatera i aksjologiczne aspekty fabuły.
 12. Horyzont oczekiwań odbiorcy a kody wewnątrzliterackie.
 13. Poetyki literatury popularnej wg Umberta Eco.
 14. Retoryka w literaturze popularnej.
 15. Obiegi literatury popularnej i ich związki z praktyką twórczą.

Metody kształcenia

wykład informacyjny

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

zaliczenie testu końcowego

Literatura podstawowa

 1. U. Eco, Apokaliptycy i dostosowani. Komunikacja masowa a teorie kultury masowej, tłum. 2. P. Salwa, Warszawa 2010.
 2. S. Lasić, Poetyka powieści kryminalnej, tłum. M. Petryńska, Warszawa 1976.
 3. S. Lem, Fantastyka i futurologia, t.1-2, Kraków 1973.
 4. J. Dąbała, Tajemnica i suspens. Wokół głównych problemów creative writing, Lublin 2004.
 5. Ch. Vogler, Podróż autora. Struktury mityczne dla scenarzystów i pisarzy, tłum. K. Kosińska, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca

 1. St. King, Dans macabre, tłum. P. Braiter, P. Ziemkiewicz, Warszawa 2009.
 2. T. Żabski, Proza jarmarczna XIX wieku. Próba systematyki gatunkowej, Wrocław 1993.
 3. A. Smuszkiewicz, Stereotyp fabularny fantastyki naukowej, Wrocław 1980.
 4. A. Martuszewska, „Ta trzecia”. Problemy literatury popularnej, Gdańsk 1997.
 5. M. Czubaj, Etnolog w Mieście Grzechu. Powieść kryminalna jako świadectwo antropologiczne, Gdańsk 2010.
 6. F. James, Archeologie przyszłości. Pragnienie zwane utopią i inne fantazje naukowe, tłum. M. Płaza i inni, Kraków 2011.
 7. B. McHalle, Powieść postmodernistyczna, tłum. M. Płaza, Kraków 2012.
 8. M. Bal, Narratologia. Wprowadzenie do teorii narracji, tłum. zespół tłumaczy, Kraków 2012.

Uwagi

Jest to przedmiot obowiązkowy w ramach specjalizacji pisanie kreatywne.


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:35)