SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyka
Kod przedmiotu 09.9-WH-FiPlP-PRA- 16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Jolanta Osękowska-Sandecka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Inne 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem praktyki jest nabycie doświadczeń zawodowych oraz doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie wybranej specjalizacji. Instytut Filologii Polskiej oferuje 3 specjalizacje niepedagogiczne: pisanie kreatywne, broker informacji, nauczanie języka polskiego jako obcego. Celem praktyk na poszczególnych specjalizacjach są:

Pisanie kreatywne:

 1. rozwijanie umiejętności związanych z procesem kreatywnym, interpretacją, analizą, redakcją tekstu;
 2. kształtowanie umiejętności pisania tekstów przynależnych do różnych form pisarskich odpowiadających konkretnym celom komunikacyjnym;
 3. rozwijanie umiejętności biegłego posługiwania się słowem pisanym;
 4. doskonalenie kompetencji językowych oraz świadomości literackiej;
 5. zapoznanie studentów z realiami procesu tworzenia w odpowiednich instytucjach;
 6. kształtowanie określonych postaw, nawyków i umiejętności przydatnych w pracy zawodowej;
 7. pobudzanie zainteresowania studentów pracą zawodową w instytucjach wykorzystujących umiejętności z zakresu pisania kreatywnego;
 8. wykorzystanie w praktyce umiejętności i wiedzy teoretycznej uzyskanej na studiach w zakresie pisania kreatywnego (komunikacji, zastosowania technik komputerowych (zwłaszcza edytorów tekstów);
 9. konfrontacja zdobytej wiedzy z praktyczną działalnością zawodową.

 

Broker informacji:

 1. rozwijanie umiejętności związanych z procesem kreatywnym, interpretacją, analizą, redakcją tekstu;
 2. kształtowanie umiejętności pisania tekstów przynależnych do różnych form pisarskich odpowiadających konkretnym celom komunikacyjnym;
 3. rozwijanie umiejętności biegłego posługiwania się słowem pisanym;
 4. doskonalenie kompetencji językowych oraz świadomości literackiej;
 5. zapoznanie studentów z realiami procesu tworzenia w odpowiednich instytucjach;
 6. kształtowanie określonych postaw, nawyków i umiejętności przydatnych w pracy zawodowej;
 7. pobudzanie zainteresowania studentów pracą zawodową w instytucjach wykorzystujących umiejętności z zakresu pisania kreatywnego;
 8. wykorzystanie w praktyce umiejętności i wiedzy teoretycznej uzyskanej na studiach w zakresie pisania kreatywnego (komunikacji, zastosowania technik komputerowych (zwłaszcza edytorów tekstów);
 9. konfrontacja zdobytej wiedzy z praktyczną działalnością zawodową.

 

Nauczanie języka polskiego jako obcego:

 1. zdobycie praktycznych doświadczeń zawodowych oraz doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa polskiego;
 2. szkolenie umiejętności językowych w mowie i piśmie;
 3. nabycie umiejętności pozwalających na wykorzystanie i opracowanie tekstów literackich;
 4. szkolenie umiejętnego wykorzystania języka i literatury polskiej w życiu kulturowym i społecznym;
 5. budowanie warsztatu językowego i literackiego pozwalającego na funkcjonowanie na współczesnym rynku pracy;
 6. praktyczne zastosowanie i weryfikacja wiedzy zdobytej w trakcie studiów;
 7. poznanie struktury organizacyjnej i mechanizmów funkcjonowania instytucji;
 8. kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, w tym m.in. umiejętności organizacyjnych, interpersonalnych, komunikacyjnych;
 9. doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania.

Wymagania wstępne

znalezienie miejsca i ustalenie czasu odbycia praktyk z instytucją przyjmującą; wypełnienie dokumentacji kierującej na odbycie praktyk (skierowanie i porozumienie o organizacji praktyk)

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny praktyk w obrębie poszczególnych specjalizacji obejmuje:

Pisanie kreatywne:

 1. zbieranie, interpretacja, analiza informacji pod kątem przydatności;
 2. pisanie i redakcja tekstów o zróżnicowanej tematyce, stylistyce, realizujących różnorodne reguły gatunkowe i cele komunikacyjne; 
 3. korekta tekstów.

 

Broker informacji:

 1. pozyskiwanie źródeł informacji;
 2. zbieranie, interpretacja, analiza informacji pod kątem przydatności;
 3. organizowanie informacji;
 4. udostępnianie informacji;
 5. dokumentacja źródeł i ocena poziomu ich wiarogodności, merytoryczności, kompletności;
 6. prezentacja zgromadzonych danych.

 

Nauczanie języka polskiego jako obcego:

 1. zbieranie, interpretacja, analiza informacji o literaturze i języku polskim pod kątem przydatności;
 2. zbieranie, interpretacja, analiza informacji w języku polskim;
 3. interpretacja literacka;
 4. pisanie i redakcja tekstów o zróżnicowanej tematyce, stylistyce, realizujących różnorodne reguły gatunkowe i cele komunikacyjne;
 5. korekta tekstów w języku polskim;
 6. przygotowywanie wystąpień pisemnych i ustnych w i o języku polskim;
 7. przygotowywanie wystąpień i informacji o literaturze polskiej;
 8. zaangażowanie w promocję języka i literatury polskiej;
 9. pomoc w nawiązaniu komunikacji w języku polskim;
 10. pomoc w przygotowaniu korespondencji, dokumentacji w języku polskim;
 11. pomoc w przygotowaniu pobytu Polaków za granicą;
 12. pomoc w redakcji i reedytowaniu tekstów w języku polskim;
 13. pomoc w przygotowaniu wystąpień w języku polskim;
 14. promowanie kultury języka polskiego.

Metody kształcenia

praca w grupach, praca z tekstem (zespołowa i indywidualna), współpraca z odbiorcą, korekta tekstu, praca kreatywna

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

 1. Zaliczenia praktyki dokonuje koordynator praktyki w oparciu o dokumentację (skierowanie na praktyki, porozumienie o odbyciu praktyk, dziennik praktyk, zaświadczenie o odbyciu praktyk).
 2. Podstawą do zaliczenia praktyki jest udokumentowane wykonanie prac, zadań i obowiązków, obejmujących swoim zakresem tematykę praktyk.
 3. Podstawą do zaliczenia praktyki jest uzyskanie pozytywnej opinii od instytucji przyjmującej studenta.

Literatura podstawowa

wg bieżących potrzeb

Literatura uzupełniająca

wg bieżących potrzeb

Uwagi

1. Okres i czas trwania praktyk:

 • II rok (po IV semestrze, okres wakacyjny);
 • 90 godzin;
 • maksymalnie 4 tygodnie (zachowana ciągłość; maksymalnie 8 godzin dziennie).

2. Miejsce praktyk:

Studenci odbywają praktyki w przedsiębiorstwie/  instytucji publicznej w miejscu zaproponowanym przez studenta i zaakceptowanym przez koordynatora praktyk.

W związku z charakterystyką specjalności, proponuje się w ramach praktyk zaangażowanie studentów w działania  przedsiębiorstwa/ instytucji odpowiednich dla poszczególnych specjalności:

 

Pisanie kreatywne:

 • redakcje dziennikarskie;
 • wydawnictwa;
 • instytucje zajmujące się promocją (urząd miasta, biura turystyczne, etc.);
 • firmy/ instytucje specjalizujące się w pracy w Internecie.

 

Broker informacji:

 • redakcje dziennikarskie;
 • biblioteki;
 • instytucje wykorzystujące pozyskiwanie informacji (urzędy, etc.);
 • instytucje profesjonalnie zajmujące się pozyskiwaniem informacji (firmy sondażowe, etc.);
 • firmy marketingowe;
 • firmy logistyczne (bądź ich komórki o podobnym profilu działania).

 

Nauczanie języka polskiego jako obcego:

 • media;
 • wydawnictwa;
 • instytucje zajmujące się promocją (urząd miasta, biura turystyczne, etc.) kultury, literatury i języka polskiego;
 • firmy/ instytucje zajmujące się pracą literacką;
 • firmy/ instytucje zajmujące się wspomaganiem Polaków mieszkających za granicą;
 • firmy/ instytucje zajmujące się współpracą z Polską;
 • organizacje polonijne;
 • polskie ambasady i konsulaty
 • szkoły nauki języków obcych (prowadzące kursy językowe dla obcokrajowców).

3. Warunki pracy:

W czasie odbywania praktyk student podlega obowiązującym w instytucji zasadom, przepisom BHP i dyscyplinie pracy. Uczelnia nie opłaca praktyk.

4. Dokumentacja obowiązująca studenta:

 • skierowanie na odbycie praktyk;
 • porozumienie o organizacji praktyki (na podstawie skierowania uczelni, podpisane przez obie strony porozumienia jeszcze przed rozpoczęciem praktyki);
 • zaświadczenie o odbytej praktyce zawodowej (w tym opinia i ocena wystawiona w miejscu obowiązywania praktyki);
 • dziennik praktyk.


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:35)