SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PDW: Elementy krytyki literacko-artystycznej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PDW: Elementy krytyki literacko-artystycznej
Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlP-EK-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Anastazja Seul, prof. UZ
 • dr hab. Dorota Kulczycka, prof. UZ
 • prof. zw. dr hab. Małgorzata Mikołajczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z istotą, funkcjami i odmianami krytyki literackiej i artystycznej, ze specyfiką i typologią wypowiedzi krytycznych (w zakresie krytyki literackiej i artystycznej), wykształcenie umiejętności rozpoznawania głównych gatunków krytycznych oraz interpretacji tekstów krytycznoliterackich, a także wykształcenie umiejętności krytycznej, popartej merytorycznymi argumentami, analizy i interpretacji różnych wytworów kulturowych (głównie dzieł literackich i zjawisk artystycznych), rozpoznawania zawartych w nich zabiegów i strategii komunikacyjnych.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Specyfika, typologia i cele wypowiedzi o charakterze krytycznym, występujących w pismach literaturoznawczych i kulturalnych oraz w różnego typu przekazach medialnych (prasa, radio, telewizja, internet). Kryteria i formy oceny dzieła literackiego i dzieła sztuki. Warsztat krytyka (środki wyrazu, strategie krytyczne, kryteria oceny). Felieton, nota krytyczna, recenzja, esej, polemika, pamflet, szkic – wyznaczniki gatunkowe, stylistyka. Prezentacja wybranych dzieł literackich i artystycznych oraz ich wartościowanie.

Bazę materiałową przedmiotu stanowią teksty źródłowe (wybrane teksty literackie i artefakty kulturowe); teksty krytycznoliterackie i krytyczno-kulturalne, strony internetowe.

Metody kształcenia

praca z tekstem źródłowym i opracowaniem krytycznym, studium przypadku, dyskusja seminaryjna, projekt – przygotowanie tekstu krytycznoliterackiego w oparciu o temat i instrukcje podane przez prowadzącego

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

aktywny udział w zajęciach potwierdzający znajomość lektur teoretycznych, praca zaliczeniowa, zaliczenie kolokwium

Literatura podstawowa

 

 1. Badania nad krytyką literacką, red. J. Sławiński, Wrocław 1974. 
 2. Bortnowski S., Warsztaty dziennikarskie, Warszawa 1999, [tu:] Schemat zawartości recenzji teatralnych i filmowych (ewentualnie: Jak napisać recenzję?, oprac.: R. Bednarz, [w:] http://www.hamlet.edu.pl/uczen/?id=recenzja).
 3. Była sobie krytyka. Wybór tekstów z lat dziewięćdziesiątych i pierwszych, pod red. D. Nowackiego, K. Uniłowskiego, Katowice 2003.
 4. Dyskursy krytyczne u progu XXI wieku. Między rynkiem a uniwersytetem, oprac. D. Kozicka i T. Cieślak-Sokołowski, Kraków 2007.
 5. Felis P., Jak napisać dobrą recenzję filmową, źródło [w:] http://www.ceo.org.pl/pl/filmoteka/news/jak-napisac-dobra-recenzje-filmowa.
 6. „Kartografowie dziwnych podróży”. Wypisy z polskiej krytyki literackiej, red. M. Wyka, Kraków 2004 (wybór).
 7. Krytycy i metoda, [w:] Badania nad krytyką literacką. Seria druga, red. M. Głowiński i K. Dybciak, Wrocław 1984.
 8. Sławiński J., Funkcje krytyki literackiej, [w:] Dzieło, język, tradycja, Kraków 1998.
 9. Współczesne problemy krytyki artystycznej, Wrocław 1973. 

 

Literatura uzupełniająca

 

 1. Badania nad krytyką literacką. Seria druga, red. M. Głowiński i K. Dybciak, Wrocław 1984.
 2. Juszkiewicz P., Od rozkoszy historiozofii do gry w nic. Polska krytyka artystyczna czasu odwilży, Poznań 2005.
 3. Moderniści o sztuce, opr. E. Grabska, Warszawa 1971.
 4. Morawska H., Francuscy pisarze i krytycy o malarstwie 1820-1876, t 1. W poszukiwaniu nowoczesności, t. 2. Antologia. Romantyzm, t. 3. Antologia. Realizm, Warszawa 1977.
 5. Teksty o malarzach. Antologia polskiej krytyki artystycznej 1890-1918, red. W. Jaworska, W. Juszczak, Wrocław 1976.

 

Uwagi

Jest to przedmiot opcjonalny, wybierany z oferty przedmiotów do wyboru Instytutu Filologii Polskiej; przedmiot zostanie uruchomiony w zależności od potrzeb i zainteresowania w danym semestrze studiów I stopnia (na podstawie deklaracji studentów/elektronicznego wyboru przedmiotów).


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:35)